Czy w Zaksie będą szukać nowego prezesa?

Zaczy­na­my Plu­sLi­gę od der­bów Opolsz­czy­zny. Jej start przy­ćmi­ły jed­nak wybo­ry pre­ze­sa PZPS, któ­rym został Seba­stian Świ­der­ski.

Już w naj­bliż­szy pią­tek rusza­ją roz­gryw­ki Plu­sLi­gi, a ZAKSA w sobo­tę 2 paź­dzier­ni­ka roz­pocz­nie rywa­li­za­cję od opol­skich der­bów. Zamiast jed­nak zaj­mo­wać się ligo­wy­mi pro­gno­za­mi, ana­li­zą skła­dów naj­lep­szych dru­żyn czy typo­wa­niem wyni­ków pierw­szych meczów, fachow­cy i kibi­ce z wypie­ka­mi na twa­rzach śle­dzi­li siat­kar­ską „poli­ty­kę”. Na wal­nym zgro­ma­dze­niu PZPS wybie­ra­no, bowiem nowe­go pre­ze­sa „siat­kar­skiej rodzi­ny”. W gro­nie kan­dy­da­tów zna­lazł się pre­zes ZAKSY Seba­stian Świ­der­ski, a jego naj­więk­szym kon­ku­ren­tem był, Ryszard Czar­nec­ki. Euro­po­seł PiS w ostat­niej chwi­li uznał, że nie ma szans w bez­po­śred­nim star­ciu z legen­dą pol­skiej siat­ków­ki. Ponie­waż zre­zy­gno­wa­li też inni kan­dy­da­ci, na pla­cu boju został samot­ny „Świ­der”, na któ­re­go gło­so­wa­ło 88 z 90 dele­ga­tów.

- Cie­szę się, że prze­ko­na­łem do sie­bie tak wie­lu dele­ga­tów. Nie jestem kon­flik­to­wy. Lubię roz­mo­wa­mi roz­wią­zy­wać nie­po­ro­zu­mie­nia. Myślę, że to było klu­czo­we. Siat­ków­ka to jest moje hob­by, moje życie i liczę, że z pra­cy w kędzie­rzyń­skim klu­bie uda mi się prze­nieść jak naj­wię­cej do pra­cy w cen­tra­li. Wiem, że będzie cięż­ko, ale zawsze może być lepiej. Ape­lu­ję więc „wszyst­kie ręce na pokład” – powie­dział nowy pre­zes PZPS. Co to ozna­cza dla ZAKSY? A no być może stra­tę pre­ze­sa, któ­ry zaj­mie się siat­ków­ką na pozio­mie ogól­no­pol­skim i mię­dzy­na­ro­do­wym.

– Cze­ka nas roz­mo­wa w czte­ry oczy, któ­ra pozwo­li tak uło­żyć spra­wy, by Seba­stian Świ­der­ski jako pre­zes PZPS mógł też pomóc ZAKSIE. Wiem, że jego ser­ce zawsze będzie w… Kędzie­rzy­nie – sko­men­to­wał wyni­ki wybo­rów, Paweł Stań­czyk, pre­zes Gru­py Azo­ty ZAK S.A.

Zanim jed­nak odby­ło się gło­so­wa­nie Seba­stian Świ­der­ski ogło­sił swo­je mot­to: „Jeśli potra­fisz o czymś marzyć, potra­fisz tego doko­nać”. Ten cytat z Wal­ta Disneya towa­rzy­szył mu, gdy dopro­wa­dził ZAKSĘ do wygra­nia tego­rocz­nej Ligi Mistrzów.

Przed siat­ka­rza­mi z Kędzie­rzy­na-Koź­la sto­ją już jed­nak nowe wyzwa­nia. Zresz­tą, moż­na powie­dzieć, że dru­ży­na też jest nowa. Nowy tre­ner Ghe­or­ghe­Cre­tu, nowy roz­gry­wa­ją­cy, Mar­cin Janusz, nowy środ­ko­wy Nor­bert Huber, nowy przyj­mu­ją­cy Erik Sho­ji to pół pierw­sze­go skła­du. Czy nowym nabyt­kom uda się zastą­pić tych, któ­rzy ode­szli? Zoba­czy­my. Na razie w ostat­nim spraw­dzia­nie przed der­ba­mi Opolsz­czy­zny, ZAKSA wygra­ła Memo­riał Arka­diu­sza Goła­sia poko­nu­jąc w fina­le nową dru­ży­nę Niko­li Grbi­ća — Sir Safe­ty­Co­nad Peru­gia 3:1. To bar­dzo dobry pro­gno­styk przed Ligą Mistrzów, gdzie ZAKSA tra­fi­ła do „gru­py śmier­ci” w któ­rej zagra­ją Cuci­ne­Lu­be Civi­ta­no­va, sło­weń­ski Mari­bor iLo­ko­mo­tiv Novo­sy­birsk.

Jak widać sezon 2021/2022 zapo­wia­da się nie­zwy­kle inte­re­su­ją­co. Czy ZAKSA pora­dzi sobie pod dowódz­twem nowe­go tre­ne­ra i nowe­go, jesz­cze nie­zna­ne­go pre­ze­sa? Czy nowi zawod­ni­cy uda­nie zastą­pią takie gwiaz­dy jak Ben Toniut­ti, Paweł Zator­ski czy Kuba Kocha­now­ski? Trud­no powie­dzieć. Jed­no jest jed­nak pew­ne ZAKSA to dru­ży­na z cha­rak­te­rem, któ­ra zro­bi wszyst­ko, by zno­wu wywal­czyć kil­ka tro­fe­ów.

A my, jak zawsze, będzie­my towa­rzy­szy­li siat­ka­rzom na pol­skich i zagra­nicz­nych par­kie­tach.

Kadra ZAKSY w sezo­nie 2021/2022
Pierw­szy tre­ner: GheorgheCrețu(Rumunia)
Asy­stent tre­ne­ra, koor­dy­na­tor ds. szko­le­nia mło­dzie­ży: Michał Cha­da­ła
Asy­stent tre­ne­ra: Adam Swa­czy­na
Pierw­szy fizjo­te­ra­peu­ta: Paweł Brandt
Dru­gi fizjo­te­ra­peu­ta: Bar­tosz Hoło­but
Tre­ner przy­go­to­wa­nia fizycz­ne­go: Piotr Pie­trzak
Sta­ty­styk: Mar­cin Nowa­kow­ski
Mene­dżer dru­ży­ny:  Domi­nik Kwa­pi­sie­wicz

Nr    Imię i nazwi­sko            Data ur.         Wzrost     Pozy­cja

2 Łukasz Kaczmarek.….…..29.06.1994.…..204.….. ata­ku­ją­cy
4 Krzysz­tof Rej­no.….….…. 22.02.1993 .….203 .…..środ­ko­wy
5 Mar­cin Janusz .….….….…31.07.1994.…. 195 .…..roz­gry­wa­ją­cy
8 Adrian Sta­szew­ski .….…..31.05.1990.…. 196.….. przyj­mu­ją­cy
9 Bar­tło­miej Kluth .….….….20.12.1992.… 210 .…..ata­ku­ją­cy
11 Alek­san­der Śliw­ka.….… 24.05.1995.… 196.….… przyj­mu­ją­cy
13 Kamil Seme­niuk.….….. 16.07.1996.…..194.….… przyj­mu­ją­cy
15 David Smith.….….….… 15.05.1985.….. 201.…… środ­ko­wy
16 Tomasz Kalemb­ka.…… 30.06.1991 .….205.….. środ­ko­wy
18 Michał Kozłow­ski .….…16.02.1985.….. 191.…… roz­gry­wa­ją­cy
21 Woj­ciech Żaliń­ski.…… 08.01.1988 .…..195.…… przyj­mu­ją­cy
22 Erik Sho­ji .….….….……24.08.1989.….. 184.….… libe­ro
71 Kor­ne­liusz Banach.….. 25.01.1994.….. 180 .……libe­ro
99 Nor­bert Huber.….…… 14.08.1998.….. 207.…… środ­ko­wy

 

fot. Press Focus / ZAKSA S.A.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting