Kozielski szpital będzie ratował cukrzyków przed utratą wzroku

Powia­to­wa lecz­ni­ca wygra­ła waż­ny kon­kurs Naro­do­we­go Fun­du­szu Zdro­wia. Pomo­że w lecze­niu cho­rych na cukrzy­cę.

SP ZOZ w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu to jeden z naj­więk­szych szpi­ta­li Opolsz­czy­zny, któ­ry zapew­nia opie­kę medycz­ną nie tyl­ko miesz­kań­com nasze­go powia­tu, ale spo­rej czę­ści woje­wódz­twa. Pla­ców­ka wygra­ła wła­śnie waż­ny kon­kurs Naro­do­we­go Fun­du­szu Zdro­wia doty­czą­cy lecze­nia cukrzy­ków, któ­rym gro­zi utra­ta wzro­ku.

Weź­mie udział w powszech­nym pro­gra­mie leko­wy lecze­nia cukrzy­co­we­go obrzę­ku plam­ki (DME).

Cho­ro­ba ta uszka­dza maleń­kie naczy­nia krwio­no­śne w siat­ków­ce oka i pro­wa­dzi do utra­ty widze­nia cen­tral­ne­go, któ­re jest nie­zbęd­ne by czy­tać lub pro­wa­dzić samo­chód. Unie­moż­li­wia wyko­ny­wa­nie codzien­nych czyn­no­ści i bez inter­wen­cji oku­li­stycz­nej może dopro­wa­dzić do bez­pow­rot­nej utra­ty wzro­ku.

Lecze­nie pole­ga m.in. na wstrzy­ki­wa­niu leku (anty-VEGF) bez­po­śred­nio do struk­tur oka. Dotąd reali­zo­wa­ły to spe­cja­li­stycz­ne ośrod­ki oku­li­stycz­ne w try­bie hospi­ta­li­za­cji, ogło­szo­ny pro­gram leko­wy jest więc bar­dzo potrzeb­nym i jed­nym z naj­waż­niej­szych pro­gra­mów lecz­ni­czych z uwa­gi na ska­lę spo­łecz­ną pro­ble­mu.

– Od 4 paź­dzier­ni­ka powiat kędzie­rzyń­sko-koziel­ski, Opolsz­czy­zna będzie posia­dać dostęp do nowo­cze­sne­go lecze­nia pacjen­tów z cukrzy­co­wym lecze­niem plam­ki (oso­by cho­ru­ją­ce na cukrzy­cę, aktyw­ne zawo­do­wo, nie­rzad­ko pacjen­ci w wie­ku do 40 lat). Pro­gram leko­wy DME będzie reali­zo­wa­ny w try­bie ambu­la­to­ryj­nym w Porad­ni Oku­li­stycz­nej wie­lo­spe­cja­li­stycz­ne­go szpi­ta­la w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu – pod­kre­śla dyrek­tor SP ZOZ Jaro­sław Koń­czy­ło.

Samo lecze­nie nie jest bole­sne. Ten lek – anty VEGF – jest poda­wa­ny za pomo­cą super cien­kiej igły, lecze­nie nie wyma­ga absen­cji i moż­na pod­jąć pra­cę zawo­do­wą pra­wie natych­miast. Leki będą hamo­wa­ły two­rze­nie się ognisk cho­ro­by.

Oso­by cho­re na cukrzy­cę są nie­mal 25 – 30-krot­nie bar­dziej nara­żo­ne na pato­lo­gie doty­czą­ce narzą­du wzro­ku. Powi­kła­nia zwią­za­ne z cukrzy­cą doty­czą pra­wie wszyst­kich struk­tur w ukła­dzie wzro­ko­wym.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting