Pływadła z prestiżową nagrodą sąsiedniego województwa

Sto­wa­rzy­sze­nie, na cze­le któ­re­go stoi zna­ny spo­łecz­nik Bro­ni­sław Piróg z Pol­skiej Cere­kwi, otrzy­ma­ło waż­ne wyróż­nie­nie.

Na Jasnej Górze odby­ły się woje­wódz­kie obcho­dy Świa­to­we­go Dnia Tury­sty­ki. Jed­nym z zapro­szo­nych był Bro­ni­sław Piróg, zna­ny spo­łecz­nik, współ­or­ga­ni­za­tor pły­wa­deł i szef sto­wa­rzy­sze­nia, któ­re zaj­mu­je się pro­mo­cją żeglu­gi. Pod­czas uro­czy­sto­ści wrę­czo­no dyplo­my Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Ślą­skie­go za zasłu­gi dla roz­wo­ju Tury­sty­ki w roku 2021. W ten spo­sób samo­rząd sąsied­nie­go woje­wódz­twa od lat wyróż­nia oso­by i insty­tu­cje, któ­re przy­czy­nia­ją się do roz­wo­ju tury­sty­ki w regio­nie, pro­mu­jąc miej­sco­we atrak­cje.

W kate­go­rii „Przed­się­wzię­cie tury­stycz­ne roku” głów­ne wyróż­nie­nie dosta­ło  Sto­wa­rzy­sze­nie Zwy­kłe Załóg Pły­wa­deł „Rze­ki Dzie­lą – Odra łączy”. Wła­dze woj. ślą­skie­go pod­kre­śli­ły, że sto­wa­rzy­sze­nie jest orga­ni­za­to­rem jed­nej z naj­bar­dziej kul­to­wych imprez wod­nych w tej czę­ści Pol­ski.

W tym roku odby­ła się XXII edy­cja tego wyda­rze­nia, pod­czas któ­rej 30 załóg skon­stru­owa­nych przez sie­bie pły­wa­deł, 50 kaja­ka­rzy i licz­ne gro­no mor­sów pły­nąc na liczą­cej 45 km tra­sie od Raci­bo­rza do Kędzie­rzy­na uczci­ła 100. Rocz­ni­cę III Powsta­nia Ślą­skie­go i Ple­bi­scy­tu.

Pły­wa­dła jako impre­za inte­gru­je od lat w sfe­rze samo­rzą­do­wej i spo­łecz­nej przed­sta­wi­cie­li dwóch woje­wództw – ślą­skie­go i opol­skie­go. God­nym uwa­gi jest to, że feno­men wyda­rze­nia stał się jed­nym z klu­czo­wych ele­men­tów kształ­tu­ją­cych Festi­wal Gór­nej Odry” – czy­ta­my w uza­sad­nie­niu.

– Mówiąc o tury­sty­ce, pierw­sze o czym myśli­my, to orga­ni­zo­wa­nie cza­su wol­ne­go, wyjaz­dy, moż­li­wość spę­dze­nia cza­su z rodzi­ną w uro­kli­wym miej­scu, gdzieś dale­ko poza miej­skim zgieł­kiem. Jed­nak samo poję­cie tury­sty­ki, jej zna­cze­nie się­ga znacz­nie dalej, poza przy­ję­tą defi­ni­cję. Pamię­taj­my, że jest to bran­ża, któ­ra według sza­cun­ków wytwa­rza ponad 6 pro­cent pol­skie­go PKB. To jed­no­cze­śnie set­ki tysię­cy miejsc pra­cy w tym wła­śnie sek­to­rze. Wspie­ra­nie tury­sty­ki jest więc istot­ne zarów­no dla inte­re­su ogól­no­kra­jo­we­go, jak i poje­dyn­czych pod­mio­tów i jed­no­stek. Tego­rocz­ny Świa­to­wy Dzień Tury­sty­ki moż­na uznać za szcze­gól­ny. Pamię­ta­my, jaki pod kątem podró­ży ze wzglę­du na pan­de­mię był rok ubie­gły. Bran­ża tury­stycz­na, nie tyl­ko w Pol­sce, ale nie­mal prze­cież w całej Unii Euro­pej­skiej zna­la­zła się w nie­zwy­kle trud­nym poło­że­niu” – powie­dział pod­czas uro­czy­sto­ści wice­mar­sza­łek woj. ślą­skie­go Woj­ciech Kału­ża.
Jak zapew­nia Bro­ni­sław Piróg, Pły­wa­dła będą kon­ty­nu­owa­ne w kolej­nych latach.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting