Czy w mieście powstanie patriotyczny mural? | 7DNI Czy w mieście powstanie patriotyczny mural? - 7DNI

Czy w mieście powstanie patriotyczny mural?

Urząd Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zachę­ca do udzia­łu w pro­jek­cie Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej w któ­rym moż­na zdo­być dofi­nan­so­wa­nie na spe­cjal­ne graf­fi­ti.

Patrio­tycz­ne mura­le zdo­bią wie­le miast Pol­ski. Nawią­zu­ją do wspa­nia­łych cza­sów pol­skiej husa­rii, przy­po­mi­na­ją o odzy­ska­niu nie­pod­le­gło­ści, glo­ry­fi­ku­ją poświę­ce­nie Powstań­ców War­szaw­skich. Nie wyklu­czo­ne, że takie ścien­ny malu­nek powsta­nie tak­że w Kędzie­rzy­nie-Koź­le. Zachę­ca do tego urząd mia­sta.

- Jeże­li marzy wam się taki mural w naszym mie­ście, to zgło­ście się do kon­kur­su orga­ni­zo­wa­ne­go przez Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej — poin­for­mo­wał Piotr Pęka­la, rzecz­nik pra­so­wy urzę­du mia­sta.

Resort z oka­zji 22. rocz­ni­cy wej­ścia Pol­ski do NATO ogło­sił kon­kurs na pro­jekt patrio­tycz­ne­go mura­lu pro­mu­ją­ce­go histo­rię i dzie­je nasze­go orę­ża. Naj­cie­kaw­sze ini­cja­ty­wy zosta­ną dofi­nan­so­wa­ne. Swo­je pro­po­zy­cje mogą zgła­szać orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we. Wnio­ski nale­ży skła­dać do 30 kwiet­nia, a powsta­nie samych obra­zów pla­no­wa­ne jest od czerw­ca do listo­pa­da.

Żeby pro­jekt kwa­li­fi­ko­wał się do wspar­cia MON musi speł­niać okre­ślo­ne warun­ki. Nie może być mniej­szy niż 3 metry sze­ro­ko­ści i 3 metry wyso­ko­ści. Powi­nien on zostać wyko­na­ny tech­ni­ką zapew­nia­ją­cą 5-let­nią trwa­łość i odpor­ność na zmy­wa­nie. Jak poda­je mini­ster­stwo mura­le mogą przed­sta­wiać pol­skie woj­ska, od śre­dnio­wie­cza po współ­cze­sność. Ich tema­tem mogą być wyda­rze­nia lub posta­ci, któ­re mia­ły bez­po­śred­ni wpływ na kształ­to­wa­nie pań­stwa pol­skie­go lub waż­ne doko­na­nia sił zbroj­nych RP. Mogą one rów­nież przed­sta­wiać lokal­nych boha­te­rów walk o nie­pod­le­głość, a tak­że współ­cze­snych żoł­nie­rzy Woj­ska Pol­skie­go.

Wię­cej szcze­gó­łów moż­na zna­leźć na stro­nie: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/mur-ale-historia-wojska-polskiego.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting