Trwa nabór wniosków o przyznanie dopłat

Trwa nabór wnio­sków o przy­zna­nie płat­no­ści bez­po­śred­nich oraz nie­któ­rych płat­no­ści w ramach PROW 2014 – 2020 – doty­czy dzia­ła­nia Rol­nic­two eko­lo­gicz­ne, dzia­ła­nia Dobro­stan zwie­rząt, płat­no­ści ONW, dzia­ła­nia rol­no-śro­do­wi­sko­wo-kli­ma­tycz­ne­go oraz pre­mii w ramach dzia­ła­nia zale­sie­nio­we­go – za rok 2021. Od tego roku wnio­ski mogą być skła­da­ne wyłącz­nie w wer­sji elek­tro­nicz­nej.

Dyrek­tor Opol­skie­go Oddział Regio­nal­ne­go Woj­ciech Koma­rzyń­ski zazna­cza, iż apli­ka­cja eWnio­sek­Plus w zna­czą­cy spo­sób uła­twia pro­ces wypeł­nia­nia oraz skła­da­nia wnio­sków. Wszyst­kie dane w zakre­sie płat­no­ści obsza­ro­wych gene­ro­wa­ne są auto­ma­tycz­nie na pod­sta­wie nary­so­wa­nych gra­nic upraw i wybra­nych płat­no­ści. Zatem rol­nik, nie musi wpi­sy­wać powierzch­ni dzia­łek, wystar­czy, że wyry­su­je gra­ni­ce dział­ki, a powierzch­nia zosta­nie wyli­czo­na auto­ma­tycz­nie. Poza tym apli­ka­cja zapew­nia dostęp do aktu­al­nych danych doty­czą­cych płat­no­ści bez­po­śred­nich. Apli­ka­cja zosta­ła przy­go­to­wa­na w taki spo­sób, aby rol­ni­cy mie­li moż­li­wość wybo­ru dorad­cy i nada­nia mu odpo­wied­nie­go na dany rok upo­waż­nie­nia do obsłu­gi wnio­sku.

Naj­waż­niej­sze zmia­ny w przy­zna­wa­niu wspar­cia

Płat­no­ści bez­po­śred­nie:

• w ramach płat­no­ści do roślin strącz­ko­wych na ziar­no nie będzie sto­so­wa­na degre­syw­ność sta­wek (dotych­czas do powierzch­ni upraw ponad 75 ha przy­słu­gi­wa­ła dwu­krot­nie niż­sza staw­ka).
• w ramach płat­no­ści do pomi­do­rów obo­wią­zu­ją dodat­ko­we wymo­gi: wymóg zało­że­nia upra­wy pomi­do­rów z roz­sa­dy i mini­mal­na obsa­da 20 tys. szt./ha;
Ponad­to, zgod­nie z prze­pi­sa­mi unij­ny­mi, od roku 2021 kono­pie odmia­ny Fino­la nie są obję­te wspar­ciem w Pol­sce.

Dzia­ła­nie dobro­stan zwie­rząt PROW 2014 – 2020:

• roz­sze­rze­nie zakre­su wspar­cia o owce;
• odstęp­stwo od cał­ko­wi­te­go zaka­zu utrzy­my­wa­nia loch w sys­te­mie jarz­mo­wym – dopusz­czo­na zosta­ła moż­li­wość cza­so­we­go utrzy­my­wa­nia loch w sys­te­mie jarz­mo­wym jed­nak nie dłu­żej niż przez 8 dni w okre­sie oko­ło­po­ro­do­wym;
• wpro­wa­dze­nie degre­syw­no­ści płat­no­ści dobro­sta­no­wej w przy­pad­ku warian­tów doty­czą­cych dobro­sta­nu krów mlecz­nych;
• okre­śle­nie ter­mi­nu na zgło­sze­nie zmian w przy­pad­ku krów w typie użyt­ko­wym kom­bi­no­wa­nym – zmia­nę typu użyt­ko­wa­nia albo okre­śle­nie kie­run­ku użyt­ko­wa­nia nale­ży zgło­sić w ter­mi­nie przed upły­wem 25 dni od dnia, w któ­rym upły­wa ter­min skła­da­nia wnio­sków o przy­zna­nie płat­no­ści bez­po­śred­nich.

Dzia­ła­nie rol­nic­two eko­lo­gicz­ne PROW 2014 – 2020:

• skró­ce­nie do 3 lat okre­su reali­za­cji nowych zobo­wią­zań eko­lo­gicz­nych;
• pod­wyż­sze­nie śred­nio o 27% sta­wek płat­no­ści dla pakietów/wariantów dzia­ła­nia;
• wpro­wa­dze­nie dodat­ko­wych wymo­gów dla upra­wy pomi­do­rów eko­lo­gicz­nych — wymóg zało­że­nia upra­wy pomi­do­rów z roz­sa­dy i mini­mal­na obsa­da 20 tys. szt./ha.
Wnio­ski o przy­zna­nie płat­no­ści skła­da się w for­mie elek­tro­nicz­nej, za pośred­nic­twem apli­ka­cji eWnio­sek­Plus udo­stęp­nio­nej na stro­nie inter­ne­to­wej Agen­cji Restruk­tu­ry­za­cji i Moder­ni­za­cji Rol­nic­twa (www. arimr. gov. pl).

Waż­ne zmia­ny od roku 2021:
• wnio­sek moż­na zło­żyć tyl­ko w for­mie elek­tro­nicz­nej (brak moż­li­wo­ści zło­że­nia oświad­cze­nia potwier­dza­ją­ce­go brak zmian). Kie­row­nik biu­ra powia­to­we­go ARiMR jest zobo­wią­za­ny do zapew­nie­nia rol­ni­kom pomo­cy tech­nicz­nej w zakre­sie wypeł­nia­nia i skła­da­nia wnio­sków przez Inter­net;
• wypeł­nia­jąc wnio­sek rol­nik poda­je infor­ma­cje na temat poszcze­gól­nych upraw. Doty­czy to wszyst­kich rol­ni­ków, nie tyl­ko tych, któ­rzy posia­da­ją powy­żej 10 ha grun­tów ornych. Zebra­ne infor­ma­cje słu­żyć będą reali­za­cji dzia­łań PROW.

Nabór wnio­sków potrwa do 17 maja 2021 r. (związ­ku z tym, że 15 maja przy­pa­da w sobo­tę). Moż­li­we jest rów­nież zło­że­nie wnio­sku po tej dacie, nie póź­niej jed­nak niż do dnia 11 czerw­ca 2021 r., ale spo­wo­du­je to sank­cje w posta­ci obni­że­nia kwo­ty płat­no­ści o 1% za każ­dy dzień robo­czy zwło­ki.
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce przy­zna­wa­nia wspar­cia w kam­pa­nii roku 2021 dostęp­ne są w odpo­wied­nich zakład­kach na stro­nie inter­ne­to­wej Mini­ster­stwa oraz na stro­nie inter­ne­to­wej Agen­cji Restruk­tu­ry­za­cji i Moder­ni­za­cji Rol­nic­twa.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting