Członkowie mafii śmieciowej są już za kratkami

Śled­czym uda­ło się namie­rzyć domnie­ma­nych spraw­ców, któ­rzy zor­ga­ni­zo­wa­li nie­le­gal­ne skła­do­wi­ska che­micz­nych odpa­dów w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Cho­dzi o dwa miej­sca w Koź­lu-Por­cie przy ul. Por­to­wej 47a i Cheł­moń­skie­go, gdzie zwie­zio­no ponad bli­sko tysiąc ton nie­bez­piecz­nych sub­stan­cji. Śledz­two w tej spra­wie powo­li dobie­ga koń­ca. Pro­wa­dzo­ne jest ono prze­ciw­ko człon­kom zor­ga­ni­zo­wa­nej gru­py prze­stęp­czej, kie­ro­wa­nej przez podej­rza­ne­go Jac­ka Bała­ta, za któ­rym wysta­wio­no list goń­czy.

Gru­pa ta dzia­ła­ła na tere­nie kil­ku ślą­skich miast. Jej człon­ko­wie wynaj­mo­wa­li hale maga­zy­no­we oraz inne nie­ru­cho­mo­ści nie pła­cąc czyn­szu i skła­do­wa­li na ich tere­nie odpa­dy, któ­re następ­nie porzu­ca­li w warun­kach mogą­cych sta­no­wić zagro­że­nie dla życia lub zdro­wia czło­wie­ka lub śro­do­wi­ska.

Kil­ka dni temu zatrzy­ma­no sze­ściu człon­ków mafii śmie­cio­wej któ­rym zarzu­ca się udział w gru­pie i orga­ni­za­cję nie­le­gal­nych miejsc porzu­ce­nia odpa­dów nie­bez­piecz­nych w Skar­bi­mie­rzu Osie­dlu i dwóch skła­do­wisk w Kędzie­rzy­nie – Koź­lu.

Odpa­dy zawie­ra­ły sub­stan­cje łatwo­pal­ne, któ­rych pary mogą two­rzyć z powie­trzem mie­sza­ni­ny wybu­cho­we, stwa­rza­ją­ce wyso­kie zagro­że­nie poża­ro­we i wybu­cho­we. Mało tego, zawie­ra­ły one sze­reg związ­ków orga­nicz­nych o wła­ści­wo­ściach wywo­łu­ją­cych nowo­two­ry lub zwięk­sza­ją­cych zacho­ro­wal­ność na nie, mogą­cych spo­wo­do­wać muta­cję tj. trwa­łą zmia­nę w ilo­ści lub struk­tu­rze mate­ria­łu gene­tycz­ne­go

Sub­stan­cje te skła­do­wa­ne były w becz­kach o poj. 200 l i pojem­ni­kach typu „Mau­ser” o poj. 1000 l, uło­żo­nych w spo­sób war­stwo­wy, co powo­do­wa­ło ich prze­wra­ca­nie się oraz wyle­wa­nie ich zawar­to­ści. Jak pod­kre­śla Pro­ku­ra­tu­ra Rejo­no­wa w Kato­wi­cach pro­ce­der był tak nie­bez­piecz­ny, że mógł zagro­zić życiu lub zdro­wiu wie­lu osób i spo­wo­do­wać istot­ne obni­że­nie jako­ści wody, powie­trza lub powierzch­ni zie­mi lub znisz­cze­nie w świe­cie roślin­nym lub zwie­rzę­cym w znacz­nych roz­mia­rach.

Prze­wi­dy­wa­ny łącz­ny koszt uty­li­za­cji odpa­dów nie­bez­piecz­nych ze wszyst­kich nie­le­gal­nych skła­do­wisk ujaw­nio­nych w śledz­twie wyno­sić będzie oko­ło 200 milio­nów zło­tych.

Wobec wszyst­kich zatrzy­ma­nych osób sąd, na wnio­sek pro­ku­ra­to­ra zasto­so­wał tym­cza­so­wy areszt na okres 3 mie­się­cy. Aktu­al­nie śledz­two pro­wa­dzo­ne jest w sumie prze­ciw­ko 43 podej­rza­nym, któ­rym zarzu­ca się popeł­nie­nie prze­stępstw z art. 258 par. 1 kk, art. 183 par. k.k. i inne. Za czy­ny zarzu­ca­ne podej­rza­nym gro­zi kara nawet do 15 lat pozba­wie­nia wol­no­ści.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting