Szpital w Koźlu pozostanie wielospecjalistyczny

To bar­dzo waż­na decy­zja dla miesz­kań­ców powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go, któ­rzy będą mie­li dostęp do opie­ki szpi­tal­nej na miej­scu.

To wła­śnie miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la byli w naj­trud­niej­szej sytu­acji pod­czas pierw­szych trzech fal pan­de­mii, kie­dy tutej­szy szpi­tal był prze­kształ­ca­ny w covi­do­wy. Od ponie­dział­ku znów miał leczyć wyłącz­nie oso­by zaka­żo­ne koro­na­wi­ru­sem. W czwar­tek woje­wo­da opol­ski zmie­nił jed­nak zda­nie.

- Szpi­tal w Kędzie­rzyn­Koź­lu nie będzie od naj­bliż­sze­go ponie­dział­ku prze­kształ­ca­ny w pla­ców­kę dla pacjen­tów z Covid19 — prze­ka­zał woje­wo­da opol­ski Sła­wo­mir Kło­sow­ski. Zamiast nie­go od 29 listo­pa­da Szpi­tal w Ole­śnie prze­zna­czo­ny będzie w cało­ści dla pacjen­tów covi­do­wych. — Zysku­je­my tym samym 150 miejsc, w tym 21 respi­ra­to­ro­wych. Ponad­to, oddział pedia­trycz­ny dla 20 dzie­ci — wyli­cza woje­wo­da. Woje­wo­da zazna­cza, że powyż­sze decy­zje zosta­ły pod­ję­te po usta­le­niach obu stron. — To roz­mo­wy z dyrek­cją obu szpi­ta­li, sta­ro­sta­mi obu powia­tów, za co ser­decz­nie dzię­ku­ję. To nasz wspól­ny głos, doszli­śmy do kom­pro­mi­su — mówi woje­wo­da opol­ski.

O to, aby szpi­tal w Koź­lu mógł leczyć pacjen­tów nie­za­ka­żo­nych wal­czy­ły wła­dze powia­tu i dyrek­cja ZOZ.

- W wyni­ku racjo­nal­nych roz­mów na linii sta­ro­stwo, dyrek­cja szpi­ta­la, NFZ i Urząd Woje­wódz­ki uda­ło nam się wypra­co­wać to roz­wią­za­nie — mówił na spe­cjal­nej kon­fe­ren­cji pra­so­wej sta­ro­sta Paweł Maseł­ko. — Nasz szpi­tal będzie nadal świad­czył usłu­gi dla miesz­kań­ców powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go i ościen­nych.

Dyrek­tor szpi­ta­la Jaro­sław Koń­czy­ło poin­for­mo­wał, że bez wzglę­du na ostat­nią decy­zję woje­wo­dy utrzy­ma­ne zosta­nie ambu­la­to­rium ura­zo­wo-chi­rur­gicz­ne przy uli­cy 24 Kwiet­nia 7.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting