Maturzyści z Kędzierzyna-Koźla zostali sklasyfikowani

W związ­ku z tym będą mogli przy­stą­pić do egza­mi­nu doj­rza­ło­ści bez uru­cha­mia­nia tzw. usta­wy matu­ral­nej.

Kil­ka dni temu przed­sta­wi­cie­le szkół śred­nich z tere­nu powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go poin­for­mo­wa­li, że nie będą kla­sy­fi­ko­wać matu­rzy­stów blo­ku­jąc tym samym egza­min. Było to jed­no z naj­tward­szych sta­no­wisk na jakie zde­cy­do­wa­li się nauczy­cie­le na Opolsz­czyź­nie.

Osta­tecz­nie jed­nak, wsku­tek wpro­wa­dze­nia tzw. usta­wy matu­ral­nej oraz zawie­sze­nia straj­ku, kla­sy­fi­ka­cję prze­pro­wa­dzo­no. Poin­for­mo­wał o tym Zwią­zek Nauczy­ciel­stwa Pol­skie­go, któ­ry napi­sał taki oto komu­ni­kat:

Dnia 26 kwiet­nia 2019 r. w obli­czu panu­ją­ce­go bez­pra­wia, w tro­sce o przy­szłe losy uczniów, nauczy­cie­le szkół ponad­gim­na­zjal­nych Powia­tu Kędzie­rzyń­sko-Koziel­skie­go doko­na­li kla­sy­fi­ka­cji klas matu­ral­nych zgod­nie z dotych­czas obo­wią­zu­ją­cym pra­wem.

I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce
II Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce
Zespół Szkół nr 1
Zespół Szkół nr 3
Zespół Szkół Tech­nicz­nych i Ogól­no­kształ­cą­cych
Zespół Szkół Żeglu­gi Śród­lą­do­wej

Wpro­wa­dzo­ne w pra­wie zmia­ny przy­zna­ją dodat­ko­wych upraw­nień i kom­pe­ten­cji dyrek­to­ro­wi szko­ły. W wyjąt­ko­wych sytu­acjach dyrek­tor będzie miał upraw­nie­nia do doko­na­nia kla­sy­fi­ka­cji uczniów i dopusz­cze­nia ich do egza­mi­nu koń­co­we­go — matu­ry. Gdy­by nie zro­bił tego dyrek­tor, wów­czas sta­ro­sta albo pre­zy­dent wska­żą odpo­wied­nią oso­bę.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting