Charytatywny wyścig kaczek rzeką Odrą

Do koń­ca maja moż­na zgła­szać udział w impre­zie, któ­ra ma pomóc cho­re­mu Miło­szo­wi Klim­cza­ko­wi

16 czerw­ca na przy­sta­ni Szkwał w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu odbę­dzie się wyjąt­ko­we wyda­rze­nie — Cha­ry­ta­tyw­ny Wyścig Kaczek. Zbie­ra­ne będą pie­niądz na lecze­nie komór­ka­mi macie­rzy­sty­mi dla Miło­sza Klim­cza­ka, o któ­rym por­tal tygo­dnik 7dni pisał już wie­lo­krot­nie.
Wyścig połą­czo­ny będzie z festy­nem rodzin­nym. Orga­ni­za­to­rzy gwa­ran­tu­ją wie­le cie­ka­wych atrak­cji oraz nagród, zwłasz­cza dla dzie­ci.

​Jeśli chcesz wziąć udział w cha­ry­ta­tyw­nym Wyści­gu Kaczek wystar­czy wpła­cić na kon­to sto­wa­rzy­sze­nia cegieł­kę, któ­ra tra­fi na lecze­nie dla Miło­sza Klim­cza­ka. W zamian otrzy­masz gumo­wą kacz­kę z nume­rem star­to­wym w posta­ci losu.

Pod­czas rodzin­ne­go festy­nu wszyst­kie kacz­ki zosta­ną wrzu­co­ne do rze­ki i popły­ną z nur­tem w kie­run­ku mety. Kacz­ka, któ­ra dotrze do mety jako pierw­sza wygry­wa nagro­dę głów­ną. Resz­ta nagród będzie przy­zna­wa­na zgod­nie z kolej­no­ścią prze­kra­cza­nia kaczek przez linię mety.

Zare­je­stro­wać moż­na się na stro­nie wyscigkaczek.eu. Koszt uczest­nic­twa to 20 zł.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting