Stanisław Piotrowicz przyjeżdża do Kędzierzyna-Koźla

Jeden z auto­rów refor­my Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go spo­tka się z miesz­kań­ca­mi 19 maja o godz. 13:30.

Spo­tka­nie Posła na Sejm RP Pana Sta­ni­sła­wa Pio­tro­wi­cza z miesz­kań­ca­mi Kędzie­rzy­na-Koź­la. Spo­tka­nie odbę­dzie się w Domu Kul­tu­ry Che­mik. Wizy­ta zwią­za­na jest z kam­pa­nią PiS mają­cą na celu przy­bli­ża­nie poli­ty­ków do wybor­ców poprzez licz­ne wizy­ty w wie­lu gmi­nach Pol­ski.

Sta­ni­sław Pio­tro­wicz jest absol­wen­tem Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, poli­ty­kiem i praw­ni­kiem, sena­to­rem (2005 – 2011) oraz posłem na Sejm od 2011 roku. Był też sekre­ta­rzem sta­nu w Kan­ce­la­rii Pre­mie­ra.

Sta­ni­sław Pio­tro­wicz prze­wod­ni­czył Komi­sji Praw Czło­wie­ka, Pra­wo­rząd­no­ści i Pety­cji, dzia­łał też jako czło­nek Kra­jo­wej Rady Sądow­nic­twa. Od 2011 roku posia­da man­dat posel­ski, był człon­kiem Kra­jo­wej Rady Pro­ku­ra­to­ry, aktyw­nie dzia­łał pod­czas refor­my Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go w 2015 i 2016 roku.

REKLAMAOne thought on “Stanisław Piotrowicz przyjeżdża do Kędzierzyna-Koźla

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting