Budżet miasta na 2022 rok przyjęty

Kędzie­rzyn-Koź­le ma budżet na 2022 rok. Uchwa­ła doty­czą­ca pla­nu wydat­ków zosta­ła przy­ję­ta przez Radę Mia­sta. Wcze­śniej pro­jekt został pozy­tyw­nie zaopi­nio­wa­ny przez Regio­nal­ną Izbę Obra­chun­ko­wą.

W przy­szłym roku docho­dy i przy­cho­dy gmi­ny wynio­są ponad 330 milio­nów zło­tych. Tyle samo samo­rząd zamie­rza wydać, w tym pra­wie 41 milio­nów na zada­nia inwe­sty­cyj­ne. Tyl­ko na same dro­gi prze­zna­czo­ne zosta­nie ponad 14 milio­nów zło­tych, a pra­wie 4,6 milio­na zło­tych tra­fi na inwe­sty­cje w przed­szko­lach i szko­łach. Spo­re pie­nią­dze zosta­ły tak­że zapla­no­wa­ne na moder­ni­za­cje obiek­tów spor­to­wych czy reali­za­cję zadań wska­za­nych przez miesz­kań­ców w ramach Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting