Ratownicy ze świąteczną wizytą

To był pra­co­wi­ty rok dla MUKS WOPR w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Mło­dzi ratow­ni­cy wod­ni z nasze­go mia­sta będą go jed­nak mile wspo­mi­nać. Wyma­ga­ją­ce tre­nin­gi przy­nio­sły efek­ty w posta­ci wie­lu pucha­rów i meda­li. Ostat­ni­mi suk­ce­sa­mi pochwa­li się pod­czas świą­tecz­ne­go spo­tka­nia z pre­zy­dent Sabi­ną Nowo­siel­ską.

Nasi repre­zen­tan­ci w 2021 roku z powo­dze­niem star­to­wa­li w aż sze­ściu zawo­dach ogól­no­pol­skich. Prym wie­dli rów­nież na nie­co mniej­szych impre­zach. Z nie­daw­nych Zimo­wych Mistrzostw Pol­ski w Koście­rzy­nie eki­pa MUKS WOPR przy­wio­zła aż 13 meda­li, w czerw­cu nato­miast wywal­czy­ła dru­gie miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej pod­czas Let­nich Mistrzostw Pol­ski w Szcze­ci­nie. Mło­dzi spor­tow­cy w cią­gu całe­go sezo­nu popra­wia­li nie tyl­ko wła­sne rekor­dy życio­we, ale rów­nież rekor­dy kra­ju.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting