Biegacze mają „Jokera” w rękawie

Joker” zamknął tego­rocz­ny sezon bie­go­wy w ramach cyklu imprez orga­ni­zo­wa­nych przez sto­wa­rzy­sze­nie „Fabry­ka Aktyw­no­ści XYZ Kędzie­rzyn-Koź­le”. Ta ostat­nia tra­sa dała rów­nież szan­sę na uzu­peł­nie­nie kolek­cji meda­li, któ­re ide­al­nie do sie­bie pasu­ją.

Wyjąt­ko­we krąż­ki moż­na było zdo­być star­tu­jąc w czte­rech impre­zach bie­go­wych w prze­cią­gu roku. Były to: „Leśna z hakiem”, „Gru­ba Dycha na Dąbro­wie”, „Bieg 6-godzin­ny” oraz „Strasz­nie Faj­na Piąt­ka”. Uczest­ni­cy na mecie otrzy­my­wa­li frag­ment meda­lu, któ­ry wła­ści­we­go kształ­tu nabie­ra po połą­cze­niu wszyst­kich czte­rech ele­men­tów.

Pod­czas „Joke­ra” każ­dy z zawod­ni­ków mógł nad­ro­bić jeden opusz­czo­ny przez sie­bie bieg, a co za tym idzie, uzu­peł­nić kolek­cję o bra­ku­ją­cy ele­ment „ukła­dan­ki”.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting