Brakuje ludzi do pracy w sanepidzie | 7DNI Brakuje ludzi do pracy w sanepidzie - 7DNI

Brakuje ludzi do pracy w sanepidzie

Pro­ble­my kadro­we inspek­cji wyni­ka­ją mię­dzy inny­mi z dużej licz­by absen­cji cho­ro­bo­wych. Woje­wo­da ape­lu­ją do samo­rzą­dów, by włą­cza­li swo­ich urzęd­ni­ków do pra­cy w sta­cjach sani­tar­no-epi­de­mio­lo­gicz­nych.

Sta­cje sani­tar­no-epi­de­mio­lo­gicz­ne od począt­ku pan­de­mii są “zawa­lo­ne” pra­cą. Teraz, w związ­ku z lawi­no­wo rosną­cą licz­bą zaka­żeń, sytu­acja kadro­wa w inspek­cji jest jesz­cze trud­niej­sza.

Uwa­gę na pro­blem zwró­cił woje­wo­da opol­ski Sła­wo­mir Kło­sow­ski. Zor­ga­ni­zo­wał wide­okon­fe­ren­cję z udzia­łem mar­szał­ka woje­wódz­twa opol­skie­go, pre­zy­dent Kędzie­rzy­na-Koź­la oraz pozo­sta­łych przed­sta­wi­cie­li opol­skich gmin i powia­tów.

Pod­czas spo­tka­nia onli­ne, woje­wo­da odniósł się m.in. do aktu­al­nej sytu­acji epi­de­micz­nej w regio­nie oraz do nowych zasad bez­pie­czeń­stwa, któ­re obo­wią­zy­wać będą w całym kra­ju od naj­bliż­szej sobo­ty (27 mar­ca br.). Ponad­to, zaape­lo­wał do samo­rzą­dow­ców o – w mia­rę moż­li­wo­ści, wspar­cie obsa­dy kadro­wej w powia­to­wych sta­cjach sani­tar­no-epi­de­mio­lo­gicz­nych.

– Cho­dzi o dostęp­ne siły i środ­ki. Ape­lu­ję o moż­li­wość włą­cze­nia Pań­stwa pra­cow­ni­ków do pra­cy w sta­cjach sane­pi­du – mówił.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting