Nowy mammograf trafi do kozielskiego szpitala | 7DNI Nowy mammograf trafi do kozielskiego szpitala - 7DNI

Nowy mammograf trafi do kozielskiego szpitala

To część więk­sze­go przed­się­wzię­cia mają­ce­go na celu adap­ta­cję pra­cow­ni mam­mo­gra­ficz­nej oraz popra­wę warun­ków lecze­nia i pra­cy dla całe­go per­so­ne­lu.

Aktu­al­nie koziel­ski ZOZ nie­mal w cało­ści jest szpi­ta­lem zakaź­nym prze­zna­czo­nym do lecze­nia cho­rych z COVID-19, ale cały czas trwa­ją tutaj inwe­sty­cje mają­ce pod­no­sić ogól­ny stan­dard lecze­nia. Sta­ro­stwo Powia­to­we w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu wyda w tym roku bli­sko 2 mln zł z wła­sne­go budże­tu na inwe­sty­cje w tym kon­kret­nym miej­scy. Część tych pie­nię­dzy prze­zna­czo­nych zosta­nie na tak istot­ną szcze­gól­nie teraz pro­fi­lak­ty­kę onko­lo­gicz­ną.

W czerw­cu z pie­nię­dzy powia­tu oraz środ­ków unij­nych do lecz­ni­cy tra­fi jeden z naj­no­wo­cze­śniej­szych na ryn­ku mam­mo­gra­fów, co ozna­cza zde­cy­do­wa­ny wzrost jako­ści w opie­ce medycz­nej miesz­ka­nek powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go i regio­nu.

Za jego pomo­cą leka­rze będą mogli gene­ro­wać obra­zy pier­si w tech­no­lo­gii trój­wy­mia­ro­wej wspo­ma­ga­nej sztucz­ną inte­li­gen­cją. Wyjąt­ko­wa kon­struk­cja umoż­li­wi wyko­ny­wa­nie badań mam­mo­gra­ficz­nych z nie­spo­ty­ka­nym dotąd kom­for­tem i jako­ścią dia­gno­stycz­ną. Łagod­ne kształ­ty ele­men­tów mam­mo­gra­fu, ergo­no­micz­ne roz­wią­za­nia uła­twia­ją­ce ukła­da­nie pier­si, a tak­że design sys­te­mu zapro­jek­to­wa­ny przez kobie­tę to wszyst­ko daje nową jakość badań mam­mo­gra­ficz­nych.

- To bar­dzo waż­na infor­ma­cja dla pacjen­tek z Kędzie­rzy­na Koź­la oraz całe­go regio­nu, że w naj­bliż­szym cza­sie w zosta­nie zain­sta­lo­wa­ny jeden z naj­bar­dziej zaawan­so­wa­nych mam­mo­gra­fów na świe­cie — pod­kre­śla Jaro­sław Koń­czy­ło, dyrek­tor SP ZOZ Kędzie­rzyn-Koź­le.

O ile pie­nią­dze potrzeb­ne na wkład wła­sny ZOZ otrzy­mał ze Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, to na część prac adap­ta­cyj­nych prze­zna­czo­no środ­ki wła­sne szpi­ta­la.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting