Będzie wysoka dywidenda dla udziałowców Grupy Azoty ZAK S.A.

Decy­zję w tej spra­wie pod­ję­to na Wal­nym Zgro­ma­dze­niu Akcjo­na­riu­szy. To efekt bar­dzo dobrych wyni­ków finan­so­wych fir­my.

We wto­rek 21 czerw­ca 2022 r odby­ło się Wal­ne Zgro­ma­dze­nie Akcjo­na­riu­szy spół­ki Gru­pa Azo­ty Zakła­dy Azo­to­we Kędzie­rzyn S.A. Przy­ję­to kil­ka waż­nych doku­men­tów. Przede wszyst­kim spra­woz­da­nie finan­so­we spół­ki, skon­so­li­do­wa­ne spra­woz­da­nie finan­so­we Gru­py Kapi­ta­ło­wej, spra­woz­da­nie zarzą­du z dzia­łal­no­ści spół­ki oraz Gru­py Kapi­ta­ło­wej oraz spra­woz­da­nie z dzia­łal­no­ści rady nad­zor­czej (wszyst­kie za rok obro­to­wy 2021).

Pod­ję­to rów­nież uchwa­łę w spra­wie podzia­łu zysku net­to za rok obro­to­wy 2021. Zde­cy­do­wa­no, że zysk osią­gnię­ty przez spół­kę w wyso­ko­ści 272 milio­nów zło­tych zosta­nie podzie­lo­ny na wypła­tę dywi­den­dy oraz kapi­ta­łu zapa­so­we­go. Na dywi­den­dę prze­zna­czo­ne będą 163 056 779 zło­tych, tj. 2,86 zł na jed­ną akcję. Z kolei 109 145 485 zło­tych prze­zna­czo­ne będzie na kapi­tał zapa­so­wy.

Dzień dywi­den­dy został usta­lo­ny na 30 czerw­ca, a ter­min wypła­ty dywi­den­dy na 20 lip­ca 2022 r. Człon­kom zarzą­du oraz rady nad­zor­czej spół­ki udzie­lo­no abso­lu­to­rium z wyko­na­nia przez nich obo­wiąz­ków w roku obro­to­wym 2021.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting