Będzie kontrola sztucznych boisk w Kędzierzynie-Koźlu

Taką dekla­ra­cję zło­ży­ła pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska pod­czas wtor­ko­wej kon­fe­ren­cji władz mia­sta.

Czy nawierzch­nie boisk spor­to­wych, w tym na kom­plek­sach Orlik, są bez­piecz­ne dla zdro­wia? Pań­stwo­wy Zakład Higie­ny i Sane­pid mają w pil­nym try­bie wyja­śnić, co się dzie­je z jed­nym z war­szaw­skich Orli­ków. Zda­niem rodzi­ców tre­nu­ją­cych tam dzie­ci mają one prze­krwio­ne oczy, kaszel, katar, wysyp­ki i inne reak­cje aler­gicz­ne. Pyta­nia o bez­pie­czeń­stwo korzy­sta­ją­cych z obiek­tów spor­to­wych ze sztucz­ną nawierzch­nią roze­szły się w cią­gu ostat­nich kil­ku dni po całej Pol­sce. Tej spra­wie poświę­co­no tak­że część wtor­ko­wej kon­fe­ren­cji pra­so­wej władz mia­sta Kędzie­rzy­na-Koź­la z pre­zy­dent Sabi­ną Nowo­siel­ską na cze­le.

- Każ­da sztucz­na tra­wa czy gra­nu­lat uży­te do budo­wy boisk musi mieć atest higie­nicz­ny, któ­ry zawie­ra listę pro­duk­tów, jakie zosta­ły uży­te — mówi­ła pod­czas wtor­ko­wej kon­fe­ren­cji pre­zy­dent Kędzie­rzy­na-Koź­la Sabi­na Nowo­siel­ska.

Mimo to Urząd Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zle­ci spe­cjal­ną ana­li­zę na każ­dym sztucz­nym boisku w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Doty­czyć to będzie zarów­no tzw. Orli­ków jak i innych muraw na boiskach osie­dlo­wych i przy­szkol­nych.

Pre­zy­dent Nowo­siel­ska tłu­ma­czy, że naj­czę­ściej do budo­wy nie­na­tu­ral­nych muraw wyko­rzy­stu­je się sztucz­ny kau­czuk. Przy­zna­ła, że w prze­szło­ści wyko­rzy­sty­wa­no do tego celu mate­ria­ły ze zuży­tych opon. — Tam mogły się zawie­rać jakieś pier­wiast­ki cięż­kie — przy­zna­je pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska. — Dla­te­go my to wszyst­ko spraw­dzi­my.

Wg wstęp­nych sza­cun­ków tyl­ko na jed­nym boisku w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu może się znaj­do­wać gra­nu­lat pocho­dzą­cy ze sta­rych, zuży­tych opon. Ale spraw­dzo­ne zosta­ną wszyst­kie.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting