Radni zdecydowali o likwidacji Zespołu Szkół Medycznych. Posłanka Czochara: — To skandal! VIDEO

Za gło­so­wa­li przed­sta­wi­cie­le koali­cji PO oraz Mniej­szo­ści Nie­miec­kiej, prze­ciw było PiS. Kędzie­rzyń­scy rad­ni Plat­for­my wstrzy­ma­li się od gło­su.

Rad­ni woje­wódz­cy Plat­for­my i Mniej­szo­ści Nie­miec­kiej zagło­so­wa­li za popar­ciem uchwa­ły inten­cyj­nej o likwi­da­cji od wrze­śnia Zespo­łu Szkół Medycz­nych w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Za byli Szy­mon Ogła­za, Zuzan­na Donath-Kasiu­ra, Hubert Koło­dziej, Rafał Bar­tek, Edy­ta Gola, Nor­bert Kraj­czy, Jolan­ta Wil­czyń­ska, Piotr Wach, Jani­na Okrą­gły, Andrzej Buła, Zbi­gniew Ziół­ko, Zbi­gniew Kuba­lań­ca i Janusz Trze­pi­zur.

Od gło­su wstrzy­ma­li się rad­ni PO z Kędzie­rzy­na-Koź­la Robert Węgrzyn i Bry­gi­da Kolen­da-Łabuś. Obo­je chcą rato­wać tę zasłu­żo­ną kędzie­rzyń­ską szko­łę medycz­ną, m.in. przy­czy­nia­jąc się do jej pro­mo­cji przed nabo­rem na kolej­ny rok.

Prze­ciw likwi­da­cji byli samo­rzą­dow­cy Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści, w tym kędzie­rzyń­ski rad­ny Bog­dan Toma­szek.

- Bra­ku­je kadry medycz­nej, a likwi­do­wa­na jest szko­ła. Prze­ciw­ni likwi­da­cji byli tyl­ko rad­ni klu­bu PiS — sko­men­to­wa­ła rad­na Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści Joan­na Czo­cha­ra.

Wła­dze woje­wódz­twa prze­ko­nu­ją, że nie opła­ca się dłu­żej utrzy­my­wać Zespo­łu Szkół Medycz­nych w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, któ­re powsta­ło w latach 90. na bazie daw­ne­go liceum medycz­ne­go. Zda­niem zarzą­du regio­nu nosi to „zna­mio­na nie­go­spo­dar­no­ści”. „Od kil­ku lat zauwa­żal­ny jest spa­dek zain­te­re­so­wa­nia kształ­ce­niem w Zespo­le Szkół Medycz­nych w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Jed­no­cze­śnie, pomi­mo zmniej­sza­nia się licz­by słu­cha­czy, rosną nakła­dy Samo­rzą­du Woje­wódz­twa Opol­skie­go na potrze­by funk­cjo­no­wa­nia szko­ły” – prze­ko­nu­je zarząd woje­wódz­twa. I przed­sta­wia kon­kret­ne wyli­cze­nia.

Jesz­cze trzy lata temu uczy­ło się tam 62 słu­cha­czy. Dziś to już tyl­ko 29 osób, a ma być jesz­cze gorzej. „W bie­żą­cym roku szkol­nym do Zespo­łu Szkół Medycz­nych w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, pomi­mo pro­wa­dze­nia róż­no­rod­nych dzia­łań pro­mo­cyj­nych, nie uda­ło się prze­pro­wa­dzić sku­tecz­ne­go nabo­ru ani jesie­nią 2019 r., ani w seme­strze zimo­wym 2020 r. , kie­dy to zgło­si­ło się zale­d­wie 5 kan­dy­da­tów”.

Robert Węgrzyn zapew­nia jed­nak, że jeśli do wrze­śnia uda się zna­leźć chęt­nych do nauki w Zespo­le Szkół Medycz­nych w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu to uchwa­ła zosta­nie anu­lo­wa­na i szko­ła będzie mogła funk­cjo­no­wać dalej.

W śro­dę kon­fe­ren­cję pra­so­wą w tej spra­wie zor­ga­ni­zo­wa­li dzia­ła­cze Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści z posłan­ką Kata­rzy­ną Czo­cha­rą na cze­le.

- To skan­dal — mówi­ła dosad­nie par­la­men­ta­rzyst­ka. Tłu­ma­czy­ła, że w regio­nie jest bar­dzo duża potrze­ba kształ­ce­nia w zawo­dach medycz­nych, ponie­waż upraw­nio­nych do pra­cy w szpi­ta­lach uby­wa.

- Powin­ny zostać być wdro­żo­ne kon­kret­ne dzia­ła­nia, włącz­nie z dodat­ko­wym wspar­ciem finan­so­wym dla tej szko­ły. Ape­lu­ję do pana mar­szał­ka, aby nie szedł tą dro­gą i jej nie likwi­do­wał — mówi­ła pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej poseł Kata­rzy­na Czo­cha­ra.

Z kolei rad­ny Andrzej Lacho­wicz prze­ko­ny­wał, że moż­na tutaj kształ­cić higie­nist­ki czy sekre­tar­ki medycz­na. — Ta szko­ła nie musi być zamy­ka­na, tyl­ko trze­ba mieć jakiś pomysł — mówił.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting