Kędzierzyńskie baseny i siłownie zamknięte, ale nie dla wszystkich

Cał­ko­wi­cie wyłą­czo­no z użyt­ko­wa­nia jedy­nie Wod­ne oKKo. Zaję­cia na pły­wal­ni przy al. Jana Paw­ła II i miej­skich siłow­niach w nie­któ­rych przy­pad­kach mogą się odby­wać.

Kędzie­rzyn-Koź­le od sobo­ty znaj­du­je się w czer­wo­nej stre­fie co ozna­cza mię­dzy inny­mi zakaz korzy­sta­nia z base­nów oraz siłow­ni. Ma to prze­ciw­dzia­łać roz­prze­strze­nia­niu się koro­na­wi­ru­sa. Wpro­wa­dzo­no jed­nak pew­ne wyjąt­ki, w związ­ku z czym w naszym mie­ście cał­ko­wi­cie wyłą­czo­no z użyt­ko­wa­nia jedy­nie base­ny na Wod­nym oKKu.

Korzy­sta­nie z pły­wal­ni przy al. Jana Paw­ła II oraz siłow­ni w hali Azo­ty oraz na sta­dio­nie Kuź­nicz­ka zosta­ło jedy­nie ogra­ni­czo­ne. Jak infor­mu­je Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Rekre­acji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zgod­nie z wytycz­ny­mi rzą­do­wy­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi od dnia 17.10.2020 r. z base­nów i siłow­ni zarzą­dza­nych przez MOSiR Kędzie­rzyn-Koź­le, mogą korzy­stać oso­by upra­wia­ją­ce sport w ramach współ­za­wod­nic­twa spor­to­we­go, zajęć spor­to­wych lub wyda­rzeń spor­to­wych oraz stu­den­ci i ucznio­wie w ramach zajęć na uczel­ni lub w szko­le.

Jeśli cho­dzi o sport dla resz­ty spo­łe­czeń­stwa, to moż­na wciąż go upra­wiać na świe­żym powie­trzu oraz w halach, oczy­wi­ście z zacho­wa­niem zasad bez­pie­czeń­stwa. Na razie nie wia­do­mo kie­dy obiek­ty spor­to­we, w tym siłow­nie i base­ny, ponow­nie zosta­ną otwar­te dla wszyst­kich.

Obostrze­nia zwią­za­ne ze spor­tem i ich ewen­tu­al­ne cof­nię­cie będą zale­ża­ły od roz­wo­ju pan­de­mii i tego, jakie czę­ści kra­ju będą znaj­do­wać się przez koro­na­wi­ru­sa w czer­wo­nej i żół­tej stre­fie. Przed­sta­wi­cie­le bran­ży fit­ness już pro­te­stu­ją prze­ciw­ko takim roz­wią­za­niom.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting