admin

Wiadomo, którędy pobiegnie północna obwodnica miasta

Spe­cjal­ną mapę na pod­sta­wie danych GDD­KiA przy­go­to­wa­ło Towa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Sła­wię­cic. Dotych­czas wie­dzie­li­śmy jedy­nie,...

Tygodnik 7DNI nr 42/2018

Read more publi­ca­tions on Cala­méo

Tygodnik 7DNI nr 41/2018

Read more publi­ca­tions on Cala­méo

Tygodnik 7DNI nr 40/2018

Read more publi­ca­tions on Cala­méo

Zbliża się kolejne święto kina offowego

30 wrze­śnia pra­ce zakoń­czy­ła komi­sja kwa­li­fi­ka­cyj­na XXV Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Fil­mów Nie­za­leż­nych...

W kierunku nowoczesnych i bezpiecznych produktów

Ostat­nia par­tia pla­sty­fi­ka­to­rów fta­la­no­wych opu­ści­ła zakła­dy Gru­py Azo­ty ZAK S.A. 3 wrze­śnia 2018 r. prze­cho­dzi do histo­rii...

Dr Szymon Solak opowiadał w Studni o dziejach księstwa kozielsko-bytomskiego

Na lek­cjach histo­rii bra­ku­je wia­do­mo­ści z dzie­jów lokal­nych war­to więc wybrać się na pre­lek­cję doty­czą­cą prze­szło­ści ziem...

Gaz System na piątkę. W niedzielę kolejna edycja biegu

Będzie to już czwar­ta edy­cja wyści­gu na pięć kilo­me­trów, któ­ry roze­gra się na tra­sie prze­ła­jo­wej za kry­tą pły­wal­nią przy alei...

W Kędzierzynie-Koźlu posadzono pierwsze “drzewko tlenowe”

Doce­lo­wo ma być ich dużo wię­cej. A w kon­se­kwen­cji mamy oddy­chać czyst­szym powie­trzem. Wła­dze Kędzie­rzy­na-Koź­la bywa­ją...

Wystawę „Historia Biblii” w Galerii Sztuk Wszelakich można odwiedzać do 30 września

W minio­ny czwar­tek 6 wrze­śnia 2018 roku, w Gale­rii Sztuk Wsze­la­kich przy ul. Al. Jana Paw­ła II, odbył się wer­ni­saż wysta­wy...

Protection Plugin made by Web Hosting