admin

Znani – nieznani” mieszkańcy ziemi kozielskiej

Gdy­by nie wykła­dy popu­la­ry­zu­ją­ce miej­sco­wą histo­rię, o nie­któ­rych posta­ciach zwią­za­nych z zie­mią koziel­ską...

Strażnicy miejscy pomogą uruchomić twój samochód

Wzo­rem innych miast, rów­nież kędzie­rzyń­sko-koziel­ska straż miej­ska poma­ga miesz­kań­com uru­cha­miać samo­cho­dy, w któ­rych...

Szkolili seniorów z zasad udzielania pierwszej pomocy

Roz­wią­za­niem, któ­re uła­twia senio­rom i oso­bom cho­ru­ją­cym prze­wle­kle na dostęp do spe­cja­li­sty, może oka­zać się...

Uroczyście ślubowali uczniowie klasy mundurowej w Zespole Szkół nr 3

Po raz kolej­ny w Zespo­le Szkół nr 3 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu mło­dzież z kla­sy mun­du­ro­wej zło­ży­ła uro­czy­ste...

Zamienili przedszkole w karnawałowy pałac

2 lute­go w piąt­ko­we popo­łu­dnie Przed­szko­le nr 10 na osie­dlu Bla­chow­nia zamie­ni­ło się w bajecz­ny kar­na­wa­ło­wy pałac....

Jak zdrowo się odżywiać? I czy to w ogóle jest dzisiaj możliwe?

Coraz trud­niej zna­leźć pro­duk­ty o odpo­wied­nich war­to­ściach odżyw­czych. Kie­dyś rośli­ny czer­pa­ły natu­ral­ne pier­wiast­ki...

Marta Fox (z lewej) przewodnicząca Jury i Izabela Migocz - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Konkurs literacki Krajobrazy Słowa – rozstrzygnięty. Nagroda Główna dla Aleksandry Paproty z Wrocławia

W tego­rocz­nym kon­kur­sie, któ­re­go przed­mio­tem była poezja i pro­za o dowol­nej tema­ty­ce, wzię­ło udział 287 osób, któ­re...

Muzycy z Leśnicy po raz pierwszy w Kędzierzynie

Gale Nowo­rocz­ne Mło­dzie­żo­wej Orkie­stry Dętej z Leśni­cy odby­wa­ją się już od ośmiu lat, lecz dopie­ro w ubie­głą nie­dzie­lę...

Instalacja przetwarzania odpadów została rozbudowana

Dzię­ki niej mniej śmie­ci tra­fi na wysy­pi­sko w Sła­wię­ci­cach. Unia Euro­pej­ska wyma­ga od nas, aby spo­ry odse­tek odpa­dów pod­le­gał...

Tygodnik 7DNI nr 3/2018

Zobacz wydanie elektroniczne Tygodnika 7DNI Moż­na zoba­czyć na kom­pu­te­rze sta­cjo­nar­nym, na table­cie i smart­fo­nie z sys­te­mem...

Protection Plugin made by Web Hosting