admin

Pracownica banku uratowała oszczędności życia emeryta

77-latek dał się namó­wić oszu­stom na wypła­tę pie­nię­dzy i prze­ka­za­nie ich, by pomóc rze­ko­mo poszko­do­wa­nej syno­wej. To wzo­ro­wa...

Straż graniczna złapała Ukraińca nielegalnie pracującego na budowie w Kędzierzynie-Koźlu

Fir­mie gro­zi teraz kara do 30 tysię­cy zło­tych. Oby­wa­tel Ukra­iny został zatrzy­ma­ny 12 mar­ca w następ­stwie kon­tro­li legal­no­ści...

Konkurs Chemiczna Głowa rozstrzygnięty

Na naj­wyż­szym stop­niu podium sta­nął Marek Micha­lik uczeń Publicz­nej Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 6 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, tuż za nim...

Nadchodzi wiosna. Pierwszy świąteczny kiermasz odbył się w Zakrzowie

W nie­dzie­lę 11 mar­ca pawi­lon na tere­nie Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­tu i Rekre­acji w Zakrzo­wie wypeł­ni­li miesz­kań­cy oko­licz­nych...

Kędzierzyn-Koźle kobietami stoi. Wyjątkowy wieczór w hotelu „Solidaris”.

W pią­tek 9 mar­ca salę wido­wi­sko­wą hote­lu „Soli­da­ris” w Azo­tach wypeł­ni­ły pra­wie same kobie­ty. Urząd mia­sta...

W krainie królowej Kier, czyli konkurs fryzjerski inspirowany postaciami z bajek

Współ­cze­sne fry­zjer­stwo wyma­ga nie tyl­ko bie­gło­ści w tech­ni­ce strzy­że­nia i ukła­da­nia fry­zur, ale przede wszyst­kim...

Upamiętnili Żołnierzy Wyklętych

Od 2011 roku 1 mar­ca jest obcho­dzo­ny jako Naro­do­wy Dzień Pamię­ci Żoł­nie­rzy Wyklę­tych – Świę­to upa­mięt­nia­ją­ce żoł­nie­rzy...

Znani – nieznani” mieszkańcy ziemi kozielskiej

Gdy­by nie wykła­dy popu­la­ry­zu­ją­ce miej­sco­wą histo­rię, o nie­któ­rych posta­ciach zwią­za­nych z zie­mią koziel­ską...

Strażnicy miejscy pomogą uruchomić twój samochód

Wzo­rem innych miast, rów­nież kędzie­rzyń­sko-koziel­ska straż miej­ska poma­ga miesz­kań­com uru­cha­miać samo­cho­dy, w któ­rych...

Szkolili seniorów z zasad udzielania pierwszej pomocy

Roz­wią­za­niem, któ­re uła­twia senio­rom i oso­bom cho­ru­ją­cym prze­wle­kle na dostęp do spe­cja­li­sty, może oka­zać się...

Protection Plugin made by Web Hosting