admin

Jak zdrowo się odżywiać? I czy to w ogóle jest dzisiaj możliwe?

Coraz trud­niej zna­leźć pro­duk­ty o odpo­wied­nich war­to­ściach odżyw­czych. Kie­dyś rośli­ny czer­pa­ły natu­ral­ne pier­wiast­ki z zie­mi,...

Marta Fox (z lewej) przewodnicząca Jury i Izabela Migocz - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Konkurs literacki Krajobrazy Słowa – rozstrzygnięty. Nagroda Główna dla Aleksandry Paproty z Wrocławia

W tego­rocz­nym kon­kur­sie, któ­re­go przed­mio­tem była poezja i pro­za o dowol­nej tema­ty­ce, wzię­ło udział 287 osób, któ­re nade­sła­ły...

Muzycy z Leśnicy po raz pierwszy w Kędzierzynie

Gale Nowo­rocz­ne Mło­dzie­żo­wej Orkie­stry Dętej z Leśni­cy odby­wa­ją się już od ośmiu lat, lecz dopie­ro w ubie­głą nie­dzie­lę pierw­szy...

Instalacja przetwarzania odpadów została rozbudowana

Dzię­ki niej mniej śmie­ci tra­fi na wysy­pi­sko w Sła­wię­ci­cach. Unia Euro­pej­ska wyma­ga od nas, aby spo­ry odse­tek odpa­dów pod­le­gał...

Tygodnik 7DNI nr 3/2018

Zobacz wydanie elektroniczne Tygodnika 7DNI Moż­na zoba­czyć na kom­pu­te­rze sta­cjo­nar­nym, na table­cie i smart­fo­nie z sys­te­mem Andro­id i IOS....

Tygodnik 7DNI nr 2/2018

Zobacz wydanie elektroniczne Tygodnika 7DNI Moż­na zoba­czyć na kom­pu­te­rze sta­cjo­nar­nym, na table­cie i smart­fo­nie z sys­te­mem Andro­id i IOS....

Koniec pata w sprawie wyboru dyrektora kozielskiego szpitala

Rada powia­tu uzna­ła, że komi­sja kon­kur­so­wa będzie mogła jed­nak wybrać mene­dże­ra w skła­dzie w jakim ją powo­ła­no. W skład komi­sji...

Tygodnik 7DNI nr 1/2018

Zobacz wydanie elektroniczne Tygodnika 7DNI Moż­na zoba­czyć na kom­pu­te­rze sta­cjo­nar­nym, na table­cie i smart­fo­nie z sys­te­mem Andro­id i IOS....

Zimowa opowieść w świątecznym nastroju

14 grud­nia dzie­ci z Przed­szko­la Publicz­ne­go nr 7 w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu zapro­si­ły swo­ich naj­bliż­szych na spo­tka­nie pt.: “Zimo­wa...

Tygodnik 7DNI nr 50/2017

Zobacz wydanie elektroniczne Tygodnika 7DNI Moż­na zoba­czyć na kom­pu­te­rze sta­cjo­nar­nym, na table­cie i smart­fo­nie z sys­te­mem Andro­id i IOS....

Protection Plugin made by Web Hosting