Asy powiatu 2022

Czter­dzie­stu ośmiu uczniów ze szkół ponad­pod­sta­wo­wych powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go ode­bra­ło sty­pen­dia sta­ro­sty oraz nagro­dy Zarzą­du Powia­tu, czy­li tzw. L-ki, w myśl któ­rych samo­rząd współ­fi­nan­su­je im kur­sy pra­wa jaz­dy. Pro­gram wspie­ra­nia edu­ka­cji uzdol­nio­nych dzie­ci i mło­dzie­ży adre­so­wa­ny jest do szcze­gól­nie uzdol­nio­nych uczniów kształ­cą­cych się w szko­łach powia­tu i reali­zo­wa­ny od 2016 roku. W uro­czy­sto­ści wzię­li udział sta­ro­sta Paweł Maseł­ko, wice­sta­ro­sta Józef Gisman, prze­wod­ni­czą­ca komi­sji edu­ka­cji i pro­mo­cji powia­tu Jadwi­ga Kuź­bi­da, dyrek­to­rzy szkół ponad­pod­sta­wo­wych i spe­cjal­nej powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go, rodzi­ce uczniów i oczy­wi­ście sty­pen­dy­ści.

- Mamy tu mate­ma­ty­ków, fizy­ków, spor­tow­ców, muzy­ków, histo­ry­ków, bio­lo­gów czy spe­cja­li­stów od ratow­nic­twa albo kost­ki Rubi­ka. To poka­zu­je jak wszech­stron­na jest nauka w naszych szko­łach. Dzię­ki sty­pen­diom udo­wad­nia­cie, że war­to się uczyć. Skła­dam w imie­niu zarzą­du powia­tu podzię­ko­wa­nia w stro­nę nauczy­cie­li, któ­rzy przy­go­to­wu­ją was do olim­piad i robią to świet­nie. Dzię­ku­ję rodzi­com, któ­rzy jak nikt inny dum­ni są z waszych suk­ce­sów i bar­dzo je prze­ży­wa­ją. Wszyst­kim ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my – mówił sta­ro­sta Paweł Maseł­ko, któ­ry wrę­czył sty­pen­dia wraz z wice­sta­ro­stą Józe­fem Gisma­nem.

- Głów­ny­mi cela­mi pro­gra­mu jest pro­mo­wa­nie uczniów wybit­nie uzdol­nio­nych poprzez wspie­ra­nie i pro­wa­dze­nie dzia­łań na rzecz moty­wo­wa­nia do osią­ga­nia wyso­kich wyni­ków w nauce, mate­rial­ne wspar­cie szcze­gól­nie uzdol­nio­nych uczniów umoż­li­wia­ją­ce roz­wój pasji, zain­te­re­so­wań i uzdol­nień, wspie­ra­nie aktyw­nych postaw pro­spo­łecz­nych, zachę­ca­nie uczniów do repre­zen­to­wa­nia powia­tu w kon­kur­sach, olim­pia­dach i w for­mach rywa­li­za­cji przed­mio­to­wej, inter­dy­scy­pli­nar­nej, arty­stycz­nej i spor­to­wej na róż­nych szcze­blach, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem szcze­bla ogól­no­pol­skie­go i mię­dzy­na­ro­do­we­go – zazna­czy­ła Aure­lia Stę­pień, kie­row­nik wydzia­łu oświa­ty sta­ro­stwa powia­to­we­go.

Aby otrzy­mać sty­pen­dium nauko­we nale­ży uzy­skać śred­nią ocen rocz­nych z obo­wiąz­ko­wych zajęć edu­ka­cyj­nych na pozio­mie co naj­mniej 5,0 w liceum ogól­no­kształ­cą­cym lub 4,75 w tech­ni­kum. Posia­dać co naj­mniej bar­dzo dobrą oce­nę z zacho­wa­nia, wyka­zy­wać się aktyw­ną posta­wą spo­łecz­ną oraz sta­rać się o osią­gnię­cia nauko­we na szcze­blu ogól­no­pol­skim lub mię­dzy­na­ro­do­wym — miej­sca I-X, tytuł lau­re­ata lub fina­li­sty.

Przy sty­pen­dium spor­to­wym trze­ba było zająć miej­sca I-X w indy­wi­du­al­nej rywa­li­za­cji spor­to­wej lub kul­tu­ral­nej na szcze­blu ogól­no­pol­skim lub mię­dzy­na­ro­do­wym.

Nagro­da Zarzą­du Powia­tu Kędzie­rzyń­sko-Koziel­skie­go „L-ka” przy­zna­wa­na jest za szcze­gól­ną dba­łość o roz­wój wła­sny i pra­cę na rzecz spo­łecz­no­ści szkol­nej.

Do tej pory powiat na prze­strze­ni lat 2016 – 2022 uho­no­ro­wał 140 sty­pen­dy­stów w zakre­sie nauki, 136 sty­pen­dy­stów spor­to­wych oraz w zakre­sie kul­tu­ry i spor­tu a tak­że 42 uczniów, któ­rym przy­zna­na zosta­ła nagro­da Zarzą­du Powia­tu „L – ka”. Peł­ną listę nagro­dzo­nych moż­na zna­leźć na www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl.

AL/Starostwo KK

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting