Za brak zgłoszenia właścicielom kotłowni grożą spore kary

Tyl­ko 40 pro­cent miesz­kań­ców gmi­ny Kędzie­rzyn-Koź­le wypeł­ni­ło dekla­ra­cję do Cen­tral­nej Ewi­den­cji Emi­syj­no­ści Budyn­ków. Ter­min mija wraz z koń­cem mie­sią­ca.

Trwa wal­ka ze smo­giem. Pro­blem pole­ga jed­nak na tym, że wciąż nie wia­do­mo, ile tzw. kop­ciu­chów mają w domu Pola­cy, w tym miesz­kań­cy Opolsz­czy­zny i same­go Kędzie­rzy­na-Koź­la. Temu ma słu­żyć Cen­tral­na Ewi­den­cja Emi­syj­no­ści Budyn­ków. Każ­dy posia­dacz kotłow­ni ma obo­wią­zek wpi­sać do niej swo­je dane. Ter­min zło­że­nia dekla­ra­cji do Cen­tral­nej Ewi­den­cji Emi­syj­no­ści Budyn­ków (CEEB) mija 30 czerw­ca br. W przy­pad­ku blo­ków miesz­kal­nych muszą się tym zająć przed­sta­wi­cie­le wspól­not lub spół­dziel­ni. Nato­miast w przy­pad­ku domów i innych budyn­ków, obo­wią­zek zło­że­nia dekla­ra­cji spo­czy­wa na jego wła­ści­cie­lu.

Pro­blem w tym, że w gmi­nie Kędzie­rzyn-Koź­le zro­bi­ło to na razie zale­d­wie 40 pro­cent miesz­kań­ców. Dla przy­kła­du w Bie­ra­wie to 54 pro­cent a w Reń­skiej Wsi 45.
Dekla­ra­cję moż­na zło­żyć w pro­sty i szyb­ki spo­sób przez Inter­net za pośred­nic­twem stro­ny: https://zone.gunb.gov.pl/. Wystar­czy do tego pro­fil zaufa­ny lub e-dowód. Dla osób, któ­re nie mogą zło­żyć dekla­ra­cji onli­ne ist­nie­je moż­li­wość zło­że­nia jej w for­mie tra­dy­cyj­nej wysy­ła­jąc pocz­tą na adres Urzę­du Mia­sta Kędzie­rzyn-Koź­le lub skła­da­jąc oso­bi­ście w Wydzia­le Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Rol­nic­twa. Nie­zło­że­nie dekla­ra­cji we wła­ści­wym ter­mi­nie może skut­ko­wać man­da­tem admi­ni­stra­cyj­nym w wyso­ko­ści 500 zł lub jeśli spra­wa tra­fi do sądu, grzyw­ną do 5000 zł. War­to jed­nak dodać, że grzyw­na nie będzie nakła­da­na z auto­ma­tu. W usta­wie wpro­wa­dzo­no moż­li­wość zasto­so­wa­nia tzw. czyn­ne­go żalu. Cho­dzi o to, że kara upie­cze się temu, kto zdą­ży zło­żyć dekla­ra­cje, zanim wójt, bur­mistrz lub pre­zy­dent mia­sta poweź­mie wia­do­mość o popeł­nie­niu wykro­cze­nia. W prak­ty­ce moż­na się więc spo­dzie­wać, że urzęd­ni­cy “przy­po­mną” o obo­wiąz­ku zło­że­nia dekla­ra­cji, zanim wysta­wią man­dat.

Urzęd­ni­cy zachę­ca­ją do tego, żeby zro­bić to jak naj­szyb­ciej. Przy­po­mi­na­ją, że jed­nym z naj­lep­szych spo­so­bów wal­ki ze smo­giem jest wła­śnie wymia­na sta­rych pie­ców, zwa­nych kop­ciu­cha­mi, na nowe. W latach 2013 – 2020 Miej­ski Zakład Ener­ge­ty­ki Ciepl­nej zli­kwi­do­wał pra­wie 900 pale­nisk. Naj­wię­cej w roku 2014 i 2015, kie­dy w sumie znik­nę­ło ponad 450 kop­ciu­chów.

Gmi­na Kędzie­rzyn-Koź­le udzie­li­ła w latach 2014 – 2020 łącz­nie ponad 700 dota­cji na ten cel. W samym 2020 roku z pie­ca węglo­we­go na rzecz eko­lo­gicz­ne­go zde­cy­do­wa­ło się 142 rodzi­ny. Każ­da z nich ozna­cza wymia­nę przy­naj­mniej jed­ne­go pie­ca (w miesz­ka­niach z pie­ca­mi kaflo­wy­mi czę­sto wymia­nę dwóch). W cią­gu ostat­nich sze­ściu lat wyda­no na to łącz­nie ponad 2 mln 200 tys. zł.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting