Za parkowanie można teraz zapłacić smartfonem

To spo­re uła­twie­nie dla kie­row­ców. Wystar­czy smart­fon ze ścią­gnię­tą apli­ka­cją.

Tele­fon to atry­but nie­mal każ­de­go miesz­kań­ca. Od daw­na nie słu­ży już tyl­ko do roz­mów, ale pozwa­la rów­nież doko­ny­wać płat­no­ści. Coraz wię­cej kędzie­rzy­nian pła­ci tele­fo­nem na przy­kład w skle­pach. Teraz będzie moż­na rów­nież za jego pomo­cą uiścić opła­tę za par­ko­wa­nie na miej­scach wyzna­czo­nych jako stre­fa płat­na. Wszyst­ko jest pro­ste i intu­icyj­ne.

– Nie trze­ba szu­kać par­ko­ma­tu, ani drob­nych, żeby zapła­cić za postój w wyzna­czo­nych stre­fach par­ko­wa­nia w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Wystar­czy smart­fon i apli­ka­cja moBi­let – infor­mu­je Piotr Pęka­la, rzecz­nik pra­so­wy Urzę­du Mia­sta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

Kolej­nym atu­tem sys­te­mu, jest to, że moż­na prze­dłu­żyć swój postój na par­kin­gu bez koniecz­no­ści wra­ca­nia się do samo­cho­du i kupo­wa­nia kolej­ne­go bile­tu. To zna­czy, że nie trze­ba wycho­dzić z waż­ne­go spo­tka­nia, albo prze­ry­wać posił­ku w restau­ra­cji, a po pro­stu się­gnąć do kie­sze­ni po tele­fon.

Z moBi­le­tu moż­na zacząć korzy­stać już w kil­ku pro­stych kro­kach. Po pierw­sze trze­ba pobrać apli­ka­cję na tele­fon i zare­je­stro­wać się. Następ­nie wybie­ra­my meto­dę płat­no­ści – tu mamy róż­ne warian­ty, od płat­no­ści kar­tą i BLIK-iem, przez obcią­że­nie rachun­ku tele­fo­nicz­ne­go aż do kon­ta pre­pa­id. – Ostat­nie co nam zosta­je to doko­na­nie zaku­pu bile­tu par­kin­go­we­go. Przy kolej­nym uży­ciu wystar­czy już tyl­ko odpa­lić apli­ka­cję, zalo­go­wać się i zapła­cić. To takie pro­ste – doda­je rzecz­nik. Dodat­ko­wo opro­gra­mo­wa­nie uła­twi nam rów­nież podró­żo­wa­nie auto­bu­sa­mi i zakup bile­tu MZK.

War­to też poka­zać kon­tro­le­ro­wi, że korzy­stasz z moBi­LET. Jest to waż­ne, by odna­lazł on two­je auto w sys­te­mie. Przed pierw­szym sko­rzy­sta­niem z usłu­gi zdo­bądź bez­płat­ną winie­tę do przy­kle­je­nia na szy­bę samo­cho­du. Infor­ma­cje o tym, gdzie są dostęp­ne naklej­ki, znaj­dzie­my w ser­wi­sie mobi­let. pl. Winie­tę możesz wydru­ko­wać też samo­dziel­nie, a nawet zosta­wić w aucie kart­kę z napi­sem moBi­LET.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting