870 tysięcy złotych na budowę dróg rolnych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Tyle prze­zna­czy samo­rząd woje­wódz­ki na stwo­rze­nie dróg dojaz­do­wych do pól w gmi­nach wiej­skich.

Dla powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go prze­wi­dzia­no łącz­nie 874 850 zł z budże­tu woje­wódz­twa opol­skie­go. Prze­zna­czo­ne zosta­ną na budo­wę dróg w gmi­nach Reń­ska Wieś, Paw­ło­wicz­ki i Pol­ska Cere­kiew.

Jak infor­mu­je Urząd Mar­szał­kow­ski w Opo­lu, co roku dofi­nan­so­wy­wa­ne są budo­wy i prze­bu­do­wy dróg dojaz­do­wych do grun­tów rol­nych, a tak­że zakup sprzę­tu infor­ma­tycz­ne­go i opro­gra­mo­wa­nia do ewi­den­cji grun­tów. Pie­nią­dze pocho­dzą z opłat wno­szo­nych przez inwe­sto­rów za wyłą­cze­nie grun­tów z pro­duk­cji rol­nej. Sta­no­wią dochód woje­wódz­twa, ale trze­ba je – obli­ga­to­ryj­nie – prze­zna­czać na cele wska­za­ne w usta­wie o ochro­nie grun­tów rol­nych – m.in. na dro­gi dojaz­do­we, rekul­ty­wa­cję, zakup sprzę­tu infor­ma­tycz­ne­go.

- W grud­niu ubie­głe­go roku gmi­ny i powia­ty zło­ży­ły 31 wnio­sków o dofi­nan­so­wa­nie swo­ich inwe­sty­cji dro­go­wych. Po wyco­fa­niu kil­ku z nich i wery­fi­ka­cji pozo­sta­łych zarząd woje­wódz­twa zade­cy­do­wał o przy­zna­niu dota­cji na 25 zadań zwią­za­nych z budo­wą i prze­bu­do­wą dróg – mówi czło­nek zarzą­du woje­wódz­twa Anto­ni Konop­ka. – Za kwo­tę prze­szło 5 milio­nów 432 tys. zło­tych powsta­nie ich ponad 24 kilo­me­try.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting