Kozielski szpital wreszcie odmrożony

Od śro­dy znów może przyj­mo­wać pacjen­tów „nie­co­vi­do­wych”. Do ich dys­po­zy­cji jest oko­ło 130 łóżek.

Dyrek­cja SP ZOZ Kędzie­rzyn-Koź­le przed­sta­wi­ła w ponie­dzia­łek szcze­gó­ły doty­czą­ce przy­wró­ce­nia szpi­ta­la przy uli­cy Roose­vel­ta stan­dar­do­wej opie­ce medycz­nej. Od śro­dy odmro­żo­ne jest więk­szość oddzia­łów. Dla tzw. pacjen­tów nie­co­vi­do­wych będzie prze­zna­czo­nych 130 łóżek. Dla zaka­żo­nych koro­na­wi­ru­sem zare­zer­wo­wa­ne są 72 miej­sca.

– Od 26 maja będzie­my goto­wi do bez­piecz­ne­go prze­ję­cia pacjen­tów nie­co­vi­do­wych na oddzia­ły: inten­syw­nej tera­pii, oku­li­stycz­ny, chi­rur­gicz­ny, uro­lo­gicz­ny i laryn­go­lo­gicz­ny. Oddzia­ły te będą przyj­mo­wa­ły pacjen­tów tyl­ko nie zaka­żo­nych koro­na­wi­ru­sem – poin­for­mo­wał w ponie­dzia­łek dyrek­tor koziel­skie­go szpi­ta­la Jaro­sław Koń­czy­ło.

Szpi­tal­ny Oddział Ratun­ko­wy, ura­zo­wo-orto­pe­dycz­ny, gine­ko­lo­gii i położ­nic­twa, oddział neo­na­to­lo­gicz­ny z pod­od­dzia­łem pato­lo­gi nowo­rod­ka oraz oddział pedia­trii będą pra­co­wa­ły w sys­te­mie hybry­do­wym. – Oddział neu­ro­lo­gii będzie jesz­cze pra­co­wał tyl­ko dla pacjen­tów z koro­na­wi­ru­sem dodał dyrek­tor Koń­czy­ło.

Noc­na i świą­tecz­na opie­ka medycz­na obec­nie będzie reali­zo­wa­na dalej w budyn­ku przy ul. Judy­ma w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.  Od 26 maja na potrze­by dia­gno­sty­ki szpi­tal­nej oraz pacjen­tów przy­chod­ni przy­szpi­tal­nej uru­cho­mio­na zosta­nie pra­cow­nia tomo­gra­fii i rezo­nan­su magne­tycz­ne­go fir­my Heli­med na tere­nie pla­ców­ki. Nato­miast dla pacjen­tów tzw. zewnętrz­nych, dzia­ła pla­ców­ka przy uli­cy Cichej w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu.

– Ponow­nie otwie­ra­my moż­li­wość pro­wa­dze­nia poro­dów rodzin­nych. Bez testów będą przyj­mo­wa­ne pacjent­ki z udo­ku­men­to­wa­nym prze­by­ciem COVID-19 w ostat­nim pół­ro­czu (od momen­tu przy­ję­cia) lub posia­da­ją peł­ny cykl dwóch szcze­pień prze­ciw­ko SARS-CoV-2 (ew. 1 daw­kę w przy­pad­ku szcze­pion­ki fir­my Johnson&Johnson). U pacjen­tek, któ­re nie mogą wyka­zać się powyż­szym będą wyko­ny­wa­ne szyb­kie testy PCR – pod­kre­ślił dr Jacek Mazur, zastęp­ca dyrek­to­ra SP ZOZ.

Oso­by, któ­re mia­ły pla­no­wa­ne przy­ję­cie do szpi­ta­la przed epi­de­mią koro­na­wi­ru­sa będą suk­ce­syw­nie przyj­mo­wa­ne zgod­nie z usta­le­niam i wska­za­nia­mi medycz­ny­mi. Wszy­scy pacjen­ci przyj­mo­wa­ni do szpi­ta­la będą wypeł­nia­li obo­wiąz­ko­we ankie­ty m.in. doty­czą­ce ewen­tu­al­nej eks­po­zy­cji na wiru­sa SARS-CoV-2. Będą tak­że mie­li bada­ną tem­pe­ra­tu­rę. Zgod­nie z zale­ce­nia­mi medycz­ny­mi wszyst­kie oso­by wobec któ­rych poja­wi się taka koniecz­ność będą mia­ły wyko­ny­wa­ne testy na obec­ność SARS-CoV-2.

– Odmro­że­nie dzia­łal­no­ści szpi­ta­li to jest coś, na co cze­ka­my od dłuż­sze­go cza­su – mówi Dariusz Made­ra, dyrek­tor gene­ral­ny Uni­wer­sy­tec­kie­go Szpi­ta­la Kli­nicz­ne­go w Opo­lu. Decy­zją Mini­ster­stwa Zdro­wia w związ­ku z male­ją­cą licz­bą zaka­żeń koro­na­wi­ru­sem i mniej­szym obło­że­niem łóżek covi­do­wych od począt­ku maja w szpi­ta­lach w woj. opol­skim przy­wra­ca­ne są zabie­gi pla­no­we.

– Pacjen­ci mają swo­je spra­wy zdro­wot­ne nie­zwią­za­ne z koro­na­wi­ru­sem, któ­re potrze­bu­ją jak naj­szyb­ciej roz­wią­zać, to np. endo­pro­te­za sta­wu bio­dro­we­go – mówi dyrek­tor gene­ral­ny USK w Opo­lu. – Oso­by cier­pią­ce na scho­rze­nia, któ­re wyma­ga­ją roz­wią­za­nia chi­rur­gicz­ne­go i wyma­ga­ją insta­la­cji nowych endo­pro­tez, to dla tych pacjen­tów jest to ogrom­ny pro­blem.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting