Na Opolszczyźnie powstanie pierwszy lądowy terminal kontenerowy

W śro­dę, 19 maja 2021 r. przed­sta­wi­cie­le Gru­py Azo­ty Zakła­dów Azo­to­wych Kędzie­rzyn S.A. i Ost-West Logi­stic Poland pod­pi­sa­li list inten­cyj­ny w spra­wie współ­pra­cy na rzecz stwo­rze­nia ter­mi­na­la inter­mo­dal­ne­go na tere­nie kędzie­rzyń­skich zakła­dów azo­to­wych.

Inten­cją sygna­ta­riu­szy listu jest roz­wój ofer­ty logi­stycz­nej w duchu zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju, poprzez zwięk­sze­nie udzia­łu trans­por­tu kole­jo­we­go w reali­zo­wa­nych pro­ce­sach.

– Wyko­rzy­sta­nie trans­por­tu inter­mo­dal­ne­go wpi­su­je się w glo­bal­ny trend roz­wo­ju nowo­cze­snych, eko­lo­gicz­nych roz­wią­zań logi­stycz­nych. Budo­wa ter­mi­na­la pozwo­li nam na posze­rze­nie zakre­su trans­por­to­wa­nych towa­rów, co prze­ło­ży się na opty­ma­li­za­cję kosz­tów tych ope­ra­cji – mówi Artur Kamiń­ski, pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty ZAK.

Nowy ter­mi­nal zapew­ni Gru­pie Azo­ty ZAK S.A. kom­plek­so­wą obsłu­gę ładun­ków kon­te­ne­ro­wych, zarów­no na potrze­by wła­sne, jak i pod­mio­tów zewnętrz­nych zlo­ka­li­zo­wa­nych na tere­nie woje­wództw: opol­skie­go, ślą­skie­go, dol­no­ślą­skie­go, jak rów­nież na tere­nie przy­gra­nicz­nym Repu­bli­ki Cze­skiej.

– Nasza fir­ma jest zain­te­re­so­wa­na korzy­sta­niem w przy­szło­ści z infra­struk­tu­ry i usług ter­mi­na­la – dekla­ru­je Piotr Rybo­tyc­ki, dyrek­tor ope­ra­cyj­ny, sygna­ta­riusz listu ze stro­ny Ost-West Logi­stic Poland.

Zawar­ta mię­dzy pod­mio­ta­mi współ­pra­ca zakła­da wymia­nę wie­dzy i doświad­czeń oraz przy­go­to­wa­nie pro­jek­tów w zakre­sie infra­struk­tu­ry i logi­sty­ki, zwią­za­nych z obsłu­gą jed­no­stek ładun­ko­wych wyko­rzy­sty­wa­nych w trans­por­cie inter­mo­dal­nym. Ponad­to wspól­nie podej­mo­wa­ne będą pra­ce na rzecz zmak­sy­ma­li­zo­wa­nia udzia­łu trans­por­tu nisko­emi­syj­ne­go w reali­zo­wa­nych pro­ce­sach.
Szcze­gó­ło­we zasa­dy współ­pra­cy podej­mo­wa­nej na pod­sta­wie listu inten­cyj­ne­go zosta­ną ure­gu­lo­wa­ne w odręb­nej umo­wie.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting