17.387 długości basenu przepłynęli ku czci Jana Pawła II

Na kry­tej pły­wal­ni w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu roze­gra­no VII Otwar­ty Memo­riał Pły­wac­ki ku czci Jana Paw­ła II zor­ga­ni­zo­wa­ny przez Olim­pia­dy Spe­cjal­ne.

Uczest­ni­ka­mi memo­ria­łu byli zawod­ni­cy olim­piad spe­cjal­nych z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną i zwy­kli miesz­kań­cy nasze­go mia­sta, woje­wódz­twa opol­skie­go oraz zawod­ni­cy z woje­wódz­twa ślą­skie­go. Pierw­si uczest­ni­cy wsko­czy­li do wody już o 7.00 rano. Łącz­nie w szta­fe­cie wzię­ły udział 294 oso­by: naj­star­szy uczest­nik miał 80 lat, naj­młod­sza dziew­czyn­ka 2 lata. W cią­gu całe­go dnia uczest­ni­cy szta­fe­ty poko­na­li 17.387 base­nów. Rekor­dzi­stą był Adam Giet, któ­ry prze­pły­nął 720 base­nów, czy­li oko­ło 18 km. Memo­riał zakoń­czo­no tra­dy­cyj­nie o godzi­nie 21.37 uro­czy­stym cią­gnię­ciem fla­gi Opol­skich Olim­piad Spe­cjal­nych, któ­re odby­ło się pod opie­ką instruk­to­ra nur­ko­wa­nia Janu­sza Cza­cho­ra.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting