Pobiegli dla Jana Pawła II

2 kwiet­nia, po raz dru­gi, odbył się bieg ulicz­ny poświę­co­ny pamię­ci Jana Paw­ła II. Naj­lep­szym bie­ga­czem oka­zał się w tym roku Tomasz Anto­siak, któ­ry prze­biegł dystans 4 km 200 m w 13 minut 32 sekun­dy.

Tra­sa bie­gów pro­wa­dzi­ła Ale­ją Jana Paw­ła II oraz uli­cą Woj­ska Pol­skie­go. Roze­gra­no bie­gi dzie­cię­ce, II Rodzin­ny Bieg z Tor­ba­mi, gdzie zabaw­ną nagro­dą głów­ną oka­zał się sprzęt AGD w posta­ci pral­ki Fra­ni oraz bieg głów­ny na dystan­sie 4 km 200 m.

Przed bie­giem głów­nym, któ­ry zapla­no­wa­no na godz. 15.30 odbył się Marsz Pamię­ci Jana Paw­ła II skie­ro­wa­ny do wszyst­kich miesz­kań­ców mia­sta. Uczest­ni­cy mar­szu prze­szli Ale­ją Jana Paw­ła II przy dźwię­kach „Bar­ki”, ulu­bio­nej pie­śni Jana Paw­ła II, zachę­ca­jąc obser­wa­to­rów mar­szu i prze­chod­niów do przy­łą­cze­nia się. Uwień­cze­niem mar­szu było zło­że­nie kwia­tów pod pomni­kiem Jana Paw­ła II w Par­ku Pojed­na­nia przez sta­ro­stę Mał­go­rza­tę Tudaj.

Spon­so­ra­mi II Mini­ma­ra­to­nu byli Kup­cy Hali Man­ha­tan, a Patro­na­tu Hono­ro­we­go udzie­li­ły Pre­zy­dent Mia­sta Sabi­na Nowo­siel­ska i Sta­ro­sta Powia­tu Mał­go­rza­ta Tudaj.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting