W zeszłym roku ubyło ponad 600 mieszkańców Kędzierzyna-Koźla

Zwięk­szo­na ilość uro­dzeń nie odwra­ca nie­ko­rzyst­ne­go tren­du. Kędzie­rzyn-Koź­le ma coraz mniej licz­ną popu­la­cję.

Licz­ba miesz­kań­ców świad­czy m.in. o pre­sti­żu mia­sta. Ina­czej postrze­ga­ne są mia­sta “pre­zy­denc­kie” z ponad 50 tysią­ca­mi zamel­do­wa­nych, a ina­czej te zarzą­dza­ne przez bur­mi­strzów (poni­żej 50 tys.). Nie­ste­ty, Kędzie­rzyn-Koź­le od wie­lu lat się wylud­nia.

Pod koniec zeszłe­go roku nasze mia­sto liczy­ło 57.360 miesz­kań­ców — z miej­skiej ewi­den­cji w minio­nym roku uby­ło zatem 619 osób. — Ubyt­ki zano­to­wa­ło w 12 z 16 miej­skich osie­dli — wyli­cza Jaro­sław Jur­kow­ski, rzecz­nik pre­zy­den­ta Kędzie­rzy­na-Koź­la. — Nie­wiel­ki wzrost licz­by lud­no­ści zano­to­wa­no w Rogach, Lenar­to­wi­cach i Miej­scu Kłod­nic­kim. Swój stan posia­da­nia utrzy­ma­ło Połu­dnie — 734 oso­by.

Naj­wię­cej krwi ponow­nie uby­ło w Śród­mie­ściu – 166 dusz. Osie­dle to nadal pozo­sta­je jed­nak naj­więk­sze – liczy teraz 12.017 osób. Pogo­rze­lec po utra­cie 118 dusz skur­czył się do 11.054 osób. Na os. Pia­stów w 2017 roku uby­ło 114 miesz­kań­ców – zosta­ło zatem 8.219. Zma­la­ły tak­że: Kłod­ni­ca — do 4.087 osób (-72), Sta­re Mia­sto do 3.549 (-49), Zachód – do 5.381 (-47), Azo­ty do 1.747 (-34), Kuź­nicz­ka do 1.061 (-20), Ciso­wa do 1.824 (-15), Bla­chow­nia do 2.557 (-14), Przy­jaź­ni do 503 (-9) i Sła­wię­ci­ce do 2.608 (-3).

REKLAMAOne thought on “W zeszłym roku ubyło ponad 600 mieszkańców Kędzierzyna-Koźla

  1. P.H

    a coraz wię­cej Ok- ejek (tablic reje­stra­cyj­nych) stoi tutaj koło mnie w Rot­ter­da­mie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting