Przygarnij kociaka ze schroniska | 7DNI Przygarnij kociaka ze schroniska - 7DNI

Przygarnij kociaka ze schroniska

Być może LIPTON nie jest naj­pięk­niej­szym kot­kiem na świe­cie… być może dla­te­go wła­śnie poże­gnał już wie­lu swo­ich schro­ni­sko­wych kum­pli, któ­rzy mie­li wię­cej szczę­ścia niż on sam… Jest bar­dzo zabaw­nym i kon­tak­to­wym kocur­kiem, uwiel­bia towa­rzy­stwo ludzi, dosko­na­le doga­du­je się z inny­mi kota­mi. Nie maru­dzi, nie narze­ka, nie gry­ma­si przy jedze­niu, a zaba­wa nawet uschłym źdźbłem tra­wy spra­wia mu ogrom­ną radość. Mimo tego, że led­wie umknął śmier­ci, nie stra­cił pogo­dy duch i chę­ci do życia. Czy znaj­dzie się ktoś, kto poko­cha tego kocie­go chłop­ca? Czy ktoś zoba­czy w nim to sub­tel­ne pięk­no, pod jego czar­nym futer­kiem?

Kon­takt w spra­wie adop­cji

Schro­ni­sko dla Bez­dom­nych Zwie­rząt
ul. Gli­wic­ka 20
47 – 224 Kędzie­rzyn – Koź­le
tel. 77 483 85 28
tel. kom. 604 229 961
e-mail schroniskokk@gmail.com

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting