Przygarnij psiaki ze schroniska | 7DNI Przygarnij psiaki ze schroniska - 7DNI

Przygarnij psiaki ze schroniska

JULKACZIPS to urze­ka­ją­ca para nie­du­żych psia­ków. Obo­je są zawsze wese­li, sko­rzy do zabaw i prze­ży­wa­nia nowych przy­gód. Są bar­dzo przy­jaź­nie nasta­wie­ni do całe­go świa­ta, uwiel­bia­ją wycho­dzić na spa­ce­ry i pozna­wać nowe miej­sca i ludzi. Wszyst­ko zawsze robią razem, nie­waż­ne co się dzie­je dooko­ła, oby­dwo­je trzy­ma­ją się sie­bie nawza­jem. Ze wzglę­du na łączą­cą ich tak sil­ną więź nie wyobra­ża­my sobie ich roz­dzie­lić. Mimo że w schro­ni­sku nie czu­ją się źle, to na pew­no w domu wśród ludzi czu­ły­by się lepiej. Szu­ka­my rodzi­ny, dla nich dwoj­ga, tak by mogli być szczę­śli­wi i pro­wa­dzić nor­mal­ne psie życie, ale nie stra­cić sie­bie nawza­jem.
Kon­takt w spra­wie adop­cji

Schro­ni­sko dla Bez­dom­nych Zwie­rząt
ul. Gli­wic­ka 20
47 – 224 Kędzie­rzyn – Koź­le
tel. 77 483 85 28
tel. kom. 604 229 961
e-mail schroniskokk@gmail.com

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting