Przygarnij kociaka ze schroniska | 7DNI Przygarnij kociaka ze schroniska - 7DNI

Przygarnij kociaka ze schroniska

KINGA to nie jest jakiś tam sobie kot. KINGA to praw­dzi­wa gwiaz­da wśród wszyst­kich kocich gwiazd. Nie­za­leż­na, pięk­na, moż­na by rzec wręcz dys­tyn­go­wa­na. Zawsze ma wła­sne zda­nie, robi, co jej się podo­ba, cha­dza wła­sny­mi ścież­ka­mi, choć od cza­su do cza­su lubi sobie “wdep­nąć” na ścież­kę sąsia­da. Mimo tego, że nie jest już naj­młod­sza (ok. 7 lat), czę­sto bawi się jak mały kociak. Potra­fi funk­cjo­no­wać w sta­dzie, choć z pew­no­ścią wola­ła­by wieść życie jedy­nacz­ki (w koń­cu kró­lo­wa jest tyl­ko jed­na). Jest bar­dzo miłą i przy­ja­zną kot­ką i z pew­no­ścią wpro­wa­dzi wie­le rado­ści do domu, w któ­rym zamiesz­ka. Cze­ka w schro­ni­sku, być może na Cie­bie.

Kon­takt w spra­wie adop­cji

Schro­ni­sko dla Bez­dom­nych Zwie­rząt
ul. Gli­wic­ka 20
47 – 224 Kędzie­rzyn – Koź­le
tel. 77 483 85 28
tel. kom. 604 229 961
e-mail schroniskokk@gmail.com

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting