Związek Powiatów Polskich przyjął szereg kluczowych uchwał

Edu­ka­cja, służ­ba zdro­wia, finan­se i wie­le innych zagad­nień oma­wia­nych było na Wal­nym Zgro­ma­dze­niu Związ­ku Powia­tów Pol­skich w Wiśle.

Pod­ję­to sze­reg klu­czo­wych uchwał, któ­re mają wpływ na funk­cjo­no­wa­nie samo­rzą­dów, szcze­gól­nie powia­tów. W ostat­nim roku ZPP prze­ana­li­zo­wa­ło 600 pro­jek­tów aktów praw­nych, przy­go­to­wa­no 133 szcze­gó­ło­we opi­nie praw­ne. Zwią­zek Powia­tów Pol­skich sku­pia dziś 305 samo­rzą­dów powia­to­wych i jest naj­pręż­niej­szą tego typu orga­ni­za­cją w kra­ju, mają­cą wpływ na wie­le spraw doty­czą­cych nas wszyst­kich. Powiat kędzie­rzyń­sko-koziel­ski repre­zen­to­wał sta­ro­sta Paweł Maseł­ko wraz z inny­mi samo­rzą­dow­ca­mi z Opolsz­czy­zny.
Obra­dom prze­wod­ni­czył Andrzej Płon­ka, Pre­zes Zarzą­du Związ­ku Powia­tów Pol­skich, Sta­ro­sta Biel­ski. Uczest­ni­cy zgro­ma­dze­nia roz­po­czę­li obra­dy minu­tą ciszy, by w ten spo­sób uczcić kole­gów, samo­rzą­dow­ców, któ­rzy ode­szli w ostat­nim roku.

XXVI Zgro­ma­dze­nie Ogól­ne Związ­ku Powia­tów Pol­skich, naj­wyż­szy organ ZPP, zebra­ło się aby zgod­nie ze sta­tu­tem, prze­dys­ku­to­wać naj­waż­niej­sze dla samo­rzą­dów powia­to­wych pro­ble­my, przy­jąć zało­że­nia do pro­gra­mu dzia­ła­nia związ­ku oraz pod­jąć decy­zję w spra­wach sta­tu­to­wych.

Zgro­ma­dze­nie Ogól­ne ZPP w tym roku odby­wa­ło się na zie­mi cie­szyń­skiej, dla­te­go jako pierw­szy głos zabrał Sta­ro­sta Cie­szyń­ski, Mie­czy­sław Szczu­rek. Pod­kre­ślił nie­zwy­kle zróż­ni­co­wa­nie zie­mi cie­szyń­skiej, jeśli cho­dzi o kul­tu­rę i wyzna­nia. – Mimo róż­no­rod­ność prze­strzen­nej, wyzna­nio­wej i kul­tu­ral­nej, przez stu­le­cia nauczy­li­śmy się współ­pra­co­wać, żyć koło sie­bie i wza­jem­nie się sza­no­wać. Życzę nam wszyst­kim takich wła­śnie obrad – w duchu wza­jem­ne­go posza­no­wa­nia i zro­zu­mie­nia – powie­dział.
Głos zabrał rów­nież Sena­tor RP a tak­że Pre­zes Związ­ku Miast Pol­skich, Zyg­munt Fran­kie­wicz. Podzię­ko­wał za dobrą współ­pra­cę pomię­dzy kor­po­ra­cja­mi samo­rzą­do­wy­mi. – Ceni­my sobie Pań­stwa eks­per­tów, Pań­stwa opra­co­wa­nia, z któ­rych korzy­sta­my. Chcę ape­lo­wać o jak naj­ści­ślej­szą inte­gra­cję, bo jeste­śmy w punk­cie zwrot­nym samo­rząd­no­ści w Pol­sce – mówił. Zapew­nił też o dobrej atmos­fe­rze dla samo­rzą­dów, jaka panu­je w Sena­cie. Zazna­czył, jak waż­na jest inte­gra­cja samo­rzą­dów i wspól­ne wystę­po­wa­nie o dobro nas wszyst­kich. – Ape­lu­ję o to, żeby­śmy wystą­pi­li w obro­nie samo­rzą­dów – pod­su­mo­wał.

Po raz dru­gi w Zgro­ma­dze­niu Ogól­nym ZPP udział wziął dr The­ophil Gal­lo, Sta­ro­sta Powia­tu Saarp­fal, któ­ry w tym roku repre­zen­to­wał pod­czas zgro­ma­dze­nia Zwią­zek Powia­tów Nie­miec­kich. Zapo­wie­dział współ­pra­cę w zakre­sie rejo­nów bios­fe­ry. Pod­kre­ślił jak waż­ne jest utrzy­my­wa­nie zbu­do­wa­nych już mostów mię­dzy pań­stwa­mi, nie­za­leż­nie od kli­ma­tu poli­tycz­ne­go w Euro­pie i na świe­cie. Mówił o tym, jak waż­ne jest utrzy­my­wa­nie wza­jem­nych rela­cji dla Związ­ku Powia­tów Nie­miec­kich. Zapro­po­no­wał utwo­rze­nie pol­sko-nie­miec­kiej gru­py robo­czej.

W Zgro­ma­dze­niu Ogól­nym udział wzię­li rów­nież przed­sta­wi­cie­le samo­rzą­dów z Ukra­iny. Zwró­ci­li się do Związ­ku Powia­tów Pol­skich z podzię­ko­wa­niem za pomoc i wspar­cie.
Pod­czas obrad został odczy­ta­ny list od Pre­ze­sa Pol­skie­go Stron­nic­twa Ludo­we­go, Wła­dy­sła­wa Kosi­nia­ka-Kamy­sza. Zapew­nił w nim, że PSL dostrze­ga ogrom­ne zna­cze­nie samo­rzą­du powia­to­we­go dla roz­wo­ju ojczy­zny. – Zapew­niam, że robi­my wszyst­ko co moż­li­we, by obro­nić pol­ski samo­rząd przed pró­ba­mi jego desta­bi­li­za­cji i ogra­ni­cze­nia roli w pań­stwie – napi­sał szef PSL. Wyra­ził sprze­ciw wobec prób powszech­nej cen­tra­li­za­cji.

Z kolei Dyrek­tor Biu­ra ZPP odczy­tał list prze­sła­ny przez Mar­sza­łek Sej­mu Elż­bie­tę Witek. Pod­kre­śli­ła rolę samo­rzą­dów w roz­wo­ju kra­ju. – Z każ­dym dniem mia­sta, mia­stecz­ka i wsie sta­ją się pięk­niej­sze, a życie w nich bar­dziej dogod­ne dla miesz­kań­ców. Duża w tym zasłu­ga prze­my­śla­nych decy­zji, kre­atyw­no­ści i zre­ali­zo­wa­nych ambit­nych pla­nów a tak­że otwar­to­ści na potrze­by spo­łecz­ne. Lep­sze i głęb­sze zro­zu­mie­nie potrzeb przez wła­dze samo­rzą­do­we prze­kła­da się na wie­le cen­nych przed­się­wzięć – rów­nież wśród powia­to­wych i gmin­nych wspól­not rośnie duma z wła­snych korze­ni oraz miej­sca uro­dze­nia – napi­sa­ła.

Wystą­pie­nie do uczest­ni­ków Zgro­ma­dze­nia Ogól­ne­go ZPP prze­słał w for­mie wideo rów­nież Mar­sza­łek Sena­tu Tomasz Grodz­ki. Pod­kre­ślił jak waż­na dla Sena­tu RP jest idea samo­rząd­no­ści poj­mo­wa­na jako jeden z fila­rów demo­kra­tycz­ne­go pań­stwa. Pod­kre­ślił, że samo­rząd to przede wszyst­kim wspól­no­ta ludzi. – Choć każ­dy powiat jest inny, to dziś sta­ją one przed taki­mi samy­mi wyzwa­nia­mi i napo­ty­ka­ją podob­ne pro­ble­my. Nie­oce­nio­na jest więc moż­li­wość współ­pra­cy. Zwią­zek Powia­tów Pol­skich od ponad 20 lat pro­pa­gu­je ideę samo­rząd­no­ści i wspie­ra swo­ich człon­ków w dzia­ła­niach na rzecz roz­wo­ju i pro­mo­cji ich powia­tów – mówił. Z całą mocą pod­kre­ślił, że Senat jest po stro­nie samo­rzą­dów. – Będzie­my was strzec, wspie­rać i poma­gać wam – zapew­nił.

O tym, jak waż­ny jest sza­cu­nek dla prac samo­rzą­dów mówił były Pre­zes Zarzą­du ZPP, Kazi­mierz Kotow­ski. – Dzi­siaj w imie­niu trój­ki pre­ze­sów-senio­rów dzię­ku­je­my za lata współ­pra­cy, za zaan­ga­żo­wa­nie, dzię­ku­je­my za wysi­łek. Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że będzie­cie dalej dbać o to, by samo­rząd­ność pozo­sta­ła w samo­rzą­dzie i by samo­rząd był part­ne­rem admi­ni­stra­cji rzą­do­wej – mówił.

Sytu­acja szpi­ta­li w Pol­sce

Mariusz Tro­ja­now­ski z Ogól­no­pol­skie­go Związ­ku Pra­co­daw­ców Szpi­ta­li Powia­to­wych mówił, że widocz­ne zaczy­na­ją być efek­ty wspól­nej pra­cy i pro­wa­dzo­nych roz­mów. Zwró­cił uwa­gę jak trud­no jest roz­ma­wiać, gdy mówi się o pie­nią­dzach. – Nie ma jako­ści bez środ­ków finan­so­wych – pod­kre­ślił. Zazna­czył jed­nak, że zdro­wie jest dzie­dzi­ną, któ­ra nie ma ceny.

Przy­ję­te uchwa­ły

Pod­czas obrad Związ­ku Powia­tów Pol­skich na Zgro­ma­dze­niu Ogól­nym przy­ję­to spra­woz­da­nie Pre­ze­sa Zarzą­du ZPP z dzia­łal­no­ści Zarzą­du i spra­woz­da­nie finan­so­we za rok 2020.

Zastęp­ca Dyrek­to­ra Biu­ra ZPP Grze­gorz Kubal­ski przed­sta­wił zało­że­nia do pro­gra­mu dzia­ła­nia związ­ku za rok 2021. Głów­nym obsza­rem dzia­ła­nia pozo­sta­nie repre­zen­to­wa­nie inte­re­sów powia­tów we wszyst­kich miej­scach, w któ­rych prze­są­dza­ne są kwe­stie praw­ne bądź finan­so­we zwią­za­ne z funk­cjo­no­wa­niem powia­tów. ZPP będzie podej­mo­wać kwe­stie zwią­za­ne z finan­sa­mi samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go, prze­pi­sa­mi doty­czą­cy­mi sys­te­mu opie­ki zdro­wot­nej a tak­że w obsza­rze edu­ka­cji. ZPP będzie moni­to­ro­wał rów­nież inne kwe­stie, jak choć­by publicz­ny trans­port zbio­ro­wy, pra­wo budow­la­ne. W dal­szym cią­gu będzie kształ­to­wa­na wspól­na poli­ty­ka powia­tów. Kon­ty­nu­owa­na będzie rola dorad­cza i szko­le­nio­wa.

Pod­czas Zgro­ma­dze­nia Ogól­ne­go Związ­ku Powia­tów Pol­skich odby­ły się też wybo­ry uzu­peł­nia­ją­ce. Nową człon­ki­nią Zarzą­du ZPP zosta­ła Joan­na Potoc­ka-Rak, Sta­ro­sta Cie­cha­now­ska, nato­miast człon­kiem Komi­sji Rewi­zyj­nej został Krzysz­tof Nosal, Sta­ro­sta Kali­ski.

AL/Starostwo KK

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting