Wyniki ogólnopolskie wyborów do Europarlamentu: PiS wygrywa

Na PiS gło­so­wa­ło 42,4% wybor­ców, na Koali­cję Euro­pej­ską 39,1%, na Wio­snę 6,6 %, Kon­fe­de­ra­cja 6,1 %, Kukiz’15 4,1% i Lewi­ca Razem 1,3%

Dla PiS przy­pad­nie 24 man­da­ty.

Koali­cja Euro­pej­ska zdo­by­wa 22 man­da­ty

Wio­sna to 3 man­da­ty.

Kon­fe­de­ra­cja 3 man­da­ty.

Fre­kwen­cja w wybo­rach wynio­sła 43 pro­cent. To pra­wie dwa razy tyle co poprzed­nim razem.

W woje­wódz­twie opol­skim naj­wię­cej gło­sów zdo­by­ła Koali­cja Oby­wa­tel­ska.

W/w wyni­ki opar­te o son­daż exit poll pra­cow­ni IPSOS dla TVN, TVP i Pol­sat

fot. tvp.info

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting