Władze miasta z gospodarskimi wizytami na osiedlach

Pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska spo­tka­ła się m.in. z miesz­kań­ca­mi Bla­chow­ni i Sła­wię­cic. Towa­rzy­szył jej sta­ro­sta Paweł Maseł­ko.

Począ­tek roku to tra­dy­cyj­nie czas inten­syw­nych roz­mów władz mia­sta z przed­sta­wi­cie­la­mi samo­rzą­dów osie­dlo­wych. Oma­wia­ne są waż­ne spra­wy doty­czą­ce infra­struk­tu­ry komu­nal­nej, pro­ble­mów mię­dzy­są­siedz­kich, bez­pie­czeń­stwa. W ponie­dzia­łek wła­dze mia­sta spo­tka­ły się z miesz­kań­ca­mi Sła­wię­cic.

Roz­ma­wia­no m.in. o popra­wie bez­pie­czeń­stwa na przej­ściach dla pie­szych, obiek­tach spor­to­wych na tere­nie osie­dla, zago­spo­da­ro­wa­niu zabyt­ko­we­go par­ku czy nie­zbęd­nych remon­tach kil­ku ulic i chod­ni­ków. Omó­wio­no rów­nież zakres pla­no­wa­nych inwe­sty­cji oraz ana­li­zo­wa­no pro­jek­ty, któ­re będą mogły być zgła­sza­ne do Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go. 

Wcze­śniej pre­zy­dent Nowo­siel­ska spo­ty­ka­ła się z miesz­kań­ca­mi w Miej­scu Kłod­nic­kim, Kłod­ni­cy i Bla­chow­ni.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting