Fala włamań w Kędzierzynie-Koźlu. Giną pieniądze i biżuteria

W ostat­nich dniach mia­ło miej­sce co naj­mniej kil­ka przy­pad­ków tego prze­stępstw na tere­nie nasze­go powia­tu.

W latach 90. wła­ma­nia były praw­dzi­wą pla­gą Kędzie­rzy­na-Koź­la. Z bie­giem lat poli­cja noto­wa­ła coraz mniej takich prze­stępstw. Ale w ostat­nim cza­sie sta­ty­sty­ki zwią­za­ne z tego typu zda­rze­nia­mi znów zaczy­na­ją nie­po­ko­ić.

- W cią­gu ostat­nich dni w naszym mie­ście doszło do kil­ku wła­mań do domów i piw­nic, z któ­rych wła­my­wa­cze ukra­dli pie­nią­dze, biżu­te­rię oraz elek­tro­na­rzę­dzia — infor­mu­je nad­ko­mi­sarz Mag­da­le­na Nako­necz­na, rzecz­nik pra­so­wy Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. — Takie przed­mio­ty i gotów­ka zawsze są dla nich atrak­cyj­nym łupem. Okres ferii zimo­wych i wyjaz­dy wypo­czyn­ko­we to okres wzmo­żo­nej aktyw­no­ści wła­my­wa­czy. Dla­te­go war­to moż­li­wie jak naj­le­piej zabez­pie­czyć swój dom/mieszkanie.

Jak tłu­ma­czą kędzie­rzyń­sko-koziel­scy poli­cjan­ci, nie ma ide­al­nych zabez­pie­czeń przed wła­ma­niem, ale sami może­my zmi­ni­ma­li­zo­wać jego ryzy­ko. — Spraw­dzo­nym, a zara­zem naj­lep­szym spo­so­bem jest życz­li­wy sąsiad. Popro­śmy więc przed wyjaz­dem zaprzy­jaź­nio­ne­go sąsia­da, aby doglą­dał nasze­go dobyt­ku pod­czas naszej nie­obec­no­ści. Prze­każ­my sąsia­do­wi lub zna­jo­me­mu kom­plet klu­czy z proś­bą by co jakiś czas włą­czył świa­tło wie­czo­rem i otwo­rzył okna. Żeby wyjął kore­spon­den­cję ze skrzyn­ki pocz­to­wej i zabrał z wycie­racz­ki gazet­ki rekla­mo­we — pod­kre­śla rzecz­nik poli­cji.

Przed wyjaz­dem sprawdź­my, czy wszyst­kie drzwi i okna są zamknię­te. Nie chwal­my się pla­no­wa­nym wyjaz­dem i nie infor­muj­my o tym w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Posta­raj­my się aby w miesz­ka­niu nie pozo­sta­wiać dużej gotów­ki. Nie zapo­mi­naj­my rów­nież o tym, by zakrę­cić zawo­ry z wodą i gazem.

Jeśli chce­my się pochwa­lić wyjaz­dem, roz­waż­my, czy zdję­cia z zimo­we­go wypo­czyn­ku opu­bli­ko­wać dopie­ro po naszym powro­cie, gdyż por­ta­le spo­łecz­no­ścio­we mogą być źró­dłem infor­ma­cji dla zło­dzie­ja.

fot. jcomp — pl.freepik.com

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting