» Grupa Azoty chce być nie tylko beneficjentem krajowych inicjatyw rozwojowo-edukacyjnych, ale także ich aktywnym uczestnikiem, a wręcz liderem.

Weź na swoją innowację grant do 20 mln zł!

Gru­pa Azo­ty uru­cho­mi­ła nie­zna­ny dotąd w Pol­sce na taką ska­lę pro­gram wspar­cia dla auto­rów nowa­tor­skich pro­jek­tów prze­my­sło­wych i pro­eko­lo­gicz­nych. Dzię­ki temu kon­cern chce się stać pol­skim lide­rem inno­wa­cji.

Idea4Azoty to plat­for­ma wymia­ny pomy­słów o wyso­kim stop­niu inno­wa­cyj­no­ści. Zgło­szo­ne pro­jek­ty, nie­za­leż­nie od sta­dium zaawan­so­wa­nia mają szan­sę uzy­skać peł­ny zakres wspar­cia – od dofi­nan­so­wa­nia do mak­sy­mal­nej kwo­ty 20 mln zł, poprzez zaple­cze infra­struk­tu­ral­ne czy usłu­gi dorad­cze.

To pierw­sze tego typu roz­wią­za­nie na pol­skim ryn­ku. Jego bene­fi­cjen­tem będzie nie tyl­ko bran­ża che­micz­na, ale rów­nież dostaw­cy nowych tech­no­lo­gii i usług mię­dzy inny­mi z zakre­su ochro­ny śro­do­wi­ska, rol­nic­twa, inży­nie­rii czy bio­tech­no­lo­gii. Uro­czy­sta inau­gu­ra­cja pro­gra­mu odby­ła się 17 listo­pa­da, pod­czas II edy­cji Kon­gre­su 590 w Rze­szo­wie.

– Nasza dłu­go­let­nia współ­pra­ca z uczel­nia­mi, insty­tu­ta­mi badaw­czy­mi i pod­mio­ta­mi tech­no­lo­gicz­ny­mi pozwo­li­ła nam dosko­na­le ziden­ty­fi­ko­wać potrze­by tych śro­do­wisk. Teraz, wycho­dząc naprze­ciw ich ocze­ki­wa­niom, uru­cha­mia­my Idea4Azoty – pro­gram, któ­ry, jestem prze­ko­na­ny, pozwo­li uspraw­nić prze­pływ infor­ma­cji i sku­tecz­nie skró­cić czas na docho­dze­nie do inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań o poten­cja­le wdro­że­nio­wym. Mam nadzie­ję, że efek­tem tego nowe­go otwar­cia w che­mii będą nowo­cze­sne roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne, pro­duk­to­we i usłu­go­we dedy­ko­wa­ne nie tyl­ko bran­ży, w któ­rej dzia­ła Gru­pa Azo­ty, ale tak­że pokrew­nym gałę­ziom gospo­dar­ki – powie­dział dr Grze­gorz Kądzie­law­ski, wice­pre­zes zarzą­du Gru­py Azo­ty, inau­gu­ru­jąc pro­gram.
Pro­gram adre­so­wa­ny jest do śro­do­wisk aka­de­mic­kich, badaw­czych i inno­wa­to­rów, dzia­ła­ją­cych samo­dziel­nie lub w kon­sor­cjum. W zależ­no­ści od sta­dium zaawan­so­wa­nia pro­jek­tu, prze­wi­du­je dofi­nan­so­wa­nie do mak­sy­mal­nej kwo­ty 20 mln zł za pro­jekt, men­to­ring, wspar­cie infra­struk­tu­ral­ne, doradz­two praw­ne i moż­li­wość wdro­że­nia tych naj­bar­dziej uni­kal­nych i inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań, dopa­so­wa­nych do obsza­rów, któ­ry­mi zaj­mu­je się Gru­pa Azo­ty.

Miej­scem pro­wa­dze­nia spe­cja­li­stycz­nych badań nad nowy­mi pro­duk­ta­mi z bran­ży che­micz­nej będzie powsta­ją­ce w Tar­no­wie, Cen­trum Badań i Roz­wo­ju. Wypo­sa­żo­ne w nowo­cze­sne labo­ra­to­ria Cen­trum, sta­no­wić będzie głów­ne zaple­cze infra­struk­tu­ral­ne i dorad­cze dla uczest­ni­ków pro­gra­mu.

Do pro­gra­mu apli­ko­wać moż­na za pośred­nic­twem stro­ny www.idea4azoty.pl Nabór do pro­jek­tu, na któ­ry skła­da się dwu­eta­po­wy pro­ces oce­ny poten­cja­łu zgła­sza­nych roz­wią­zań, ma cha­rak­ter cią­gły.

Gru­pa Azo­ty chce być nie tyl­ko bene­fi­cjen­tem kra­jo­wych ini­cja­tyw roz­wo­jo­wo-edu­ka­cyj­nych, ale tak­że ich aktyw­nym uczest­ni­kiem, a wręcz lide­rem. W ramach dzia­łal­no­ści nowe­go Cen­trum Badaw­czo-Roz­wo­jo­we­go Gru­pa Azo­ty S.A. będzie przede wszyst­kim kon­cen­tro­wać się na takich obsza­rach tema­tycz­nych jak zaawan­so­wa­ne mate­ria­ły, nowo­cze­sne pro­duk­ty nawo­zo­we oraz tech­no­lo­gie, a tak­że wyro­by pro­eko­lo­gicz­ne. Zgod­nie zało­że­nia­mi zawar­ty­mi w zak­tu­ali­zo­wa­nej Stra­te­gii Roz­wo­ju, wydat­ki w obsza­rach badań, roz­wo­ju i inno­wa­cyj­no­ści (B+R+I) do 2020 r. osią­gną 1% przy­cho­dów Gru­py.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting