Darmowe rowery będą także w gminie Polska Cerekiew | 7DNI Darmowe rowery będą także w gminie Polska Cerekiew - 7DNI

Darmowe rowery będą także w gminie Polska Cerekiew

Wypo­ży­czal­nia jed­no­śla­dów powsta­nie przy wie­lo­funk­cyj­nym ośrod­ku w Zakrzo­wie. Będzie zachę­ca­ła do korzy­sta­nia z nowej ścież­ki rowe­ro­wej.

Wypo­ży­czal­nie rowe­rów dotych­czas były zare­zer­wo­wa­ne dla dużych miast. W tym roku po raz pierw­szy tako­we zor­ga­ni­zo­wa­no tak­że w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Powo­li takie atrak­cje będą jed­nak wcho­dzić tak­że do mniej­szych gmin. Do nich nale­ży Pol­ska Cere­kiew, gdzie znaj­du­je się wie­lo­funk­cyj­ny ośro­dek spor­to­wy w Zakrzo­wie. Tam pla­no­wa­ne jest otwar­cie wypo­ży­czal­ni rowe­rów.

– W przy­szłym roku zaku­pi­my rowe­ry. Każ­dy tury­sta, bądź gość hote­lo­wy będzie mieć do dys­po­zy­cji rower, będzie mógł zwie­dzać oko­li­ce. A to wszyst­ko w per­spek­ty­wie rów­nież takiej, że w przy­szłym roku będzie­my star­to­wać z budo­wą ścież­ki rowe­ro­wej, któ­ra rów­nież będzie prze­bie­gać przez Zakrzów – infor­mo­wał kil­ka dni temu na ante­nie Radia Park wójt gmi­ny Pol­ska Cere­kiew Piotr Kan­zy.

Rowe­ry będzie moż­na wyko­rzy­stać przede wszyst­kim na wspo­mnia­nej wścież­ce rowe­ro­wej, któ­ra powsta­je na tere­nie kil­ku gmin powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go. Cho­dzi o sta­ry szlak kole­jo­wy z Koź­la do Babo­ro­wa. Otwar­to go w 1898 roku i słu­żył dla ruchu pasa­żer­skie­go do 1997 roku. Pod­czas powo­dzi toro­wi­sko i duża część infra­struk­tu­ry zosta­ły znisz­czo­ne. Od wie­lu lat samo­rzą­dow­cy z powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go tłu­ma­czy­li, że nie­użyt­ko­wa­na linia mogła­by zostać prze­kształ­co­na w uni­ka­to­wą na ska­lę Opolsz­czy­zny ścież­kę rowe­ro­wą.

Wresz­cie uda­ło się dojść do poro­zu­mie­nia w tej spra­wie.

Cisek, Pol­ska Cere­kiew i Reń­ska Wieś wybu­du­ją na daw­nym nasy­pie linii kole­jo­wej trakt dla miło­śni­ków jed­no­śla­dów o dłu­go­ści 16 kilo­me­trów. Tra­sa popro­wa­dzi od byłe­go dwor­ca kole­jo­we­go w Pol­skiej Cere­kwi do miej­skich roga­tek na ul. Bole­sła­wa Chro­bre­go w Koź­lu. Łącz­ny koszt prac osza­co­wa­no na pra­wie pięć milio­nów zło­tych. Jak tłu­ma­czy wójt Reń­skiej Wsi Marian Woj­cie­chow­ski samo­rzą­dow­cy liczą jed­nak na to, że uda się po prze­tar­gach obni­żyć tę kwo­tę. To waż­ne, bo Reń­ska Wieś czy Pol­ska Cere­kiew to jed­ne z naj­mniej­szych gmin w regio­nie dla któ­rych takie wydat­ki nale­żą do spo­rych. Klu­czo­we w tej spra­wie jest jed­nak dofi­nan­so­wa­nie w wyso­ko­ści łącz­nie 3,8 mln zł. Z pomo­cą przy­szedł Urząd Mar­szał­kow­ski, któ­ry reali­zo­wał nabo­ry na pro­jek­ty zwią­za­ne z popra­wą śro­do­wi­ska. Wspo­mnia­ne wiej­skie gmi­ny zrze­szy­ły się w tzw. sub­re­gio­nie kędzie­rzyń­sko-koziel­skim i w ten spo­sób otrzy­ma­ły dota­cję z unij­nych pie­nię­dzy.

Ścież­ka rowe­ro­wa ma szan­sę zostać jed­ną z więk­szych atrak­cji tury­stycz­nych nasze­go powia­tu. Jej tra­sa prze­bie­gać będzie przez malow­ni­cze tere­ny doli­ny Odry. Nawierzch­nia trak­tu ma zostać wyko­na­na z asfal­tu, co ma zapew­nić mak­sy­mal­ny kom­fort nie tyl­ko rowe­rzy­stom i pie­szym, ale też oso­bom jeż­dżą­cym na rol­kach.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting