W Kędzierzynie-Koźlu odbędą się Dni Kultury Kresowej

Uro­czy­sto­ści odbę­dą się 2 i 3 czerw­ca.

Woje­wódz­kie Dni Kul­tu­ry Kre­so­wej roz­pocz­ną o 10.000 uro­czy­stą mszą świę­tą w inten­cji pomor­do­wa­nych na Kre­sach Pola­ków. Uczest­ni­cy obcho­dów będą się tra­dy­cyj­nie modlić w koście­le pw. św. Zyg­mun­ta i św. Jadwi­gi Ślą­skiej.

Po 11.00 odbę­dzie się apel pamię­ci pod tabli­cą przy gim­na­zjum Orląt Lwow­skich. Tam będą skła­da­ne kwia­ty, a tak­że prze­wi­dzia­no oko­licz­no­ścio­we prze­mó­wie­nia.

Z kolei o 14.30 w DK Koź­le odbę­dzie się kon­fe­ren­cja histo­rycz­na z udzia­łem licz­nych naukow­ców z całej Pol­ski. 3 czerw­ca kre­so­wia­cy prze­nio­są się do hali spor­to­wej Śród­mie­ście, gdzie odbę­dą się kon­cer­ty.

fot.kedzierzynkozle.pl

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting