Będą dodatkowe patrole w Kędzierzynie-Koźlu

Wła­dze mia­sta dofi­nan­so­wa­ły 300 dodat­ko­wych służb, co prze­ło­ży się na 150 patro­li.

Im wię­cej patro­li, tym więk­sze poczu­cie bez­pie­czeń­stwa wśród miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la. Wła­śnie dla­te­go gmi­na dopła­ca do poli­cyj­nych nad­go­dzin.

We wto­rek w tek spra­wie w urzę­dzie mia­sta pod­pi­sa­no umo­wę. Para­fo­wa­ła ją pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska i komen­dant powia­to­wy poli­cji Wik­tor Cha­łu­pa.
Dodat­ko­we patro­le Poli­cji na tere­nie Kędzie­rzy­na-Koź­la będą orga­ni­zo­wa­ne przede wszyst­kim w week­en­dy, w miej­scach naj­bar­dziej zagro­żo­nych prze­stęp­stwa­mi i wykro­cze­nia­mi szcze­gól­nie uciąż­li­wy­mi dla spo­łe­czeń­stwa, któ­re wyty­po­wa­ne zosta­ły na pod­sta­wie ana­li­zy Kra­jo­wej Mapy Zagro­żeń i Bez­pie­czeń­stwa, a tak­że suge­stii samo­rzą­du i miesz­kań­ców.

Będą rów­nież wyko­rzy­sty­wa­ne do zabez­pie­cza­nia imprez ple­ne­ro­wych orga­ni­zo­wa­nych w całej gmi­nie.

Gmi­na Kędzie­rzyn-Koź­le zapła­ci za to 60 tys. zł.

REKLAMAOne thought on “Będą dodatkowe patrole w Kędzierzynie-Koźlu

  1. Blsth

    Bar­dzo dobrze przy­da­dzą się w szcze­gól­no­ści na ul.Wojska Pol­skie­go głów­na uli­ca Kędzie­rzy­na w pobli­żu komen­da poli­cji a wła­dze mia­sta nie widzą pro­ble­mu bez­dom­ni zacze­pia­ją ludzi wymu­sza­ją pie­nią­dze gdy prze­cho­dzą­cy nie chcą ich zdać to sły­szą wyzwi­ska na swój temat dzie­je się to non stop od wio­sny do jesie­ni każ­de­go poru­sza widok oso­by bied­nej w trud­nej sytu­acji życio­wej ale zacho­wa­nie bez­dom­nych z W.Polskiego w Kędzie­rzy­nie jest skan­da­licz­ne I to widzą poli­cja I urząd mia­sta może zor­ga­ni­zo­wać kon­kret­ną pomoc dla tych ludzi lub zadbać o miesz­kań­ców któ­rzy muszą zno­sić tą sytu­ację pra­wie codzien­nie na ul W Pol­skie­go muszą oglą­dać zanie­czysz­cze­nia pozo­sta­wio­ne przez bez­dom­nych śpią­cych w raba­tach zała­twia­ją­cych potrze­by fizjo­lo­gicz­ne zacze­pia­ją­cych wła­ści­cie­li skle­pów klien­tów prze­chod­niów oglą­dać­mu­szą to też dzie­ci. NIE wia­do­mo jak miesz­kań­cy mogą pomóc oso­bom bez­dom­nym gdyż pie­nią­dze zbie­ra­ją wyłącz­nie na alko­hol

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting