Specjalne zestawy “antycovidowe” trafią do domów opieki w powiecie

Do każ­de­go z DPS-ów tra­fi po 120 pakie­tów z ręka­wicz­ka­mi, masecz­ka­mi i pły­na­mi do dezyn­fek­cji.

Mini­ster­stwo Zdro­wia pod­kre­śla, że obec­nie jed­nym z naj­waż­niej­szych ele­men­tów wal­ki z nega­tyw­ny­mi skut­ka­mi pan­de­mii jest prze­strze­ga­nie zasa­dy DDM — dezyn­fek­cja, dystans i masecz­ka. Dla­te­go Urząd Mar­szał­kow­ski w Opo­lu zaan­ga­żo­wał się w pro­jekt “Opol­skie prze­ciw COVID-19”, któ­ry ma wspo­móc pla­ców­ki opie­kuń­cze w regio­nie.

Urząd mar­szał­kow­ski kupił 12 tysię­cy kom­ple­tów tych zesta­wów, któ­re zosta­ną prze­ka­za­ne do gmin­nych i miej­skich ośrod­ków pomo­cy spo­łecz­nej oraz powia­to­wych cen­trów pomo­cy rodzi­nie. Tych insty­tu­cji jest w regio­nie ponad 80.

– To zesta­wy dla pod­opiecz­nych tych insty­tu­cji, osób star­szych, samot­nych, nie­peł­no­spraw­nych, ubo­gich czy potrze­bu­ją­cych rodzin. Pamię­ta­my też o orga­ni­za­cjach, zrze­sza­ją­cych senio­rów. Nato­miast o szko­ły, przed­się­bior­ców, PUP-y, stra­ża­ków czy szpi­ta­le zadba­li­śmy już wcze­śniej – mówi mar­sza­łek woj. opol­skie­go Andrzej Buła. – Waż­ne jest, byśmy wszy­scy byli zaopa­trze­ni w takie środ­ki ochro­ny. Chce­my w tym pomóc oso­bom, któ­re tej pomo­cy naj­bar­dziej potrze­bu­ją. A te zesta­wy to przy­kład, w co powin­ni­śmy się uzbro­ić na naj­bliż­sze mie­sią­ce – to wszyst­ko powin­ny­śmy mieć zawsze przy sobie oraz w każ­dej domo­wej aptecz­ce – doda­je mar­sza­łek.

Zesta­wy zosta­ły już spa­ko­wa­ne w kar­to­ny, do któ­rych wcho­dzi ich po 120 sztuk i te kar­to­ny w naj­bliż­szych dniach będą prze­ka­zy­wa­ne insty­tu­cjom w każ­dej gmi­nie i powie­cie. W Kędzie­rzy­nie-Koź­lu tra­fią do DPS w Koź­lu, Sła­wię­ci­cach oraz Jaku­bo­wi­cach.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting