Sabina Nowosielska zdecydowaną zwycięzcą wyborów samorządowych w Kędzierzynie-Koźlu

Według son­da­żu powin­na poko­nać rywa­li już w pierw­szej turze.

Według son­da­ży Radia Opo­le i Nowej Try­bu­ny Opol­skiej Sabi­na Nowo­siel­ska osią­gnę­ła w nie­dzie­lę wynik 53 pro­cent. Poko­na­ła tym samym Andrze­ja Chrza­now­skie­go (21 proc.), Mar­ka Pia­sec­kie­go (18 proc.) i Andrze­ja Mazu­ra (6 proc.)

- Była­bym zdzi­wio­na gdy­by mój wynik był dużo niż­szy. Cze­kam jed­nak na ofi­cjal­ne. Z tych son­da­żo­wych wyni­ka, że miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la patrzą na cało­kształt, peł­ne czte­ry lata pra­cy, a nie na obiet­ni­ce wypo­wia­da­ne przez ostat­nich kil­ka mie­się­cy — powie­dzia­ła w roz­mo­wie z Nową Try­bu­ną Opol­ską.

- Bar­dzo bym się cie­szy­ła z takie­go wyni­ku – mówi­ła z kolei Sabi­na Nowo­siel­ska dla Radia Opo­le. – Oczy­wi­ście nie mia­ła­bym nic prze­ciw­ko, ale zawsze uwa­ża­łam, że son­daż son­da­żem, to jest wska­za­nie kie­run­ku, pocze­ka­my na ofi­cjal­ne dane, ale już się cie­szę. Tro­chę się dener­wo­wa­łam wcze­śniej, ale pocze­kaj­my na ofi­cjal­ne wyni­ki.

W son­da­żu exit pool dla Nowej Try­bu­ny Opol­skiej wzię­ło udział 1300 respon­den­tów. Swo­je bada­nia przed­sta­wi­ła jed­nak TVP 3 Opo­le, z tą róż­ni­cą, że tam prze­py­ta­no 100 osób. To daje dużo więk­sze ryzy­ko odchy­le­nia od praw­dzi­wych pre­fe­ren­cji wybor­czych. W tym son­da­żu wygrał Andrzej Chrza­now­ski, któ­ry miał­by się zna­leźć w dru­giej turze z Mar­kiem Pia­sec­kim.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting