Sporo nam obiecali nasi kandydaci

Przede wszyst­kim popra­wę jako­ści powie­trza, ale rów­nież nowe inwe­sty­cje komu­nal­ne, m.in. w miesz­ka­nia. Poja­wi­ły się rów­nież pro­po­zy­cje obniż­ki nie­któ­rych opłat.

Przed­wy­bor­cze obiet­ni­ce powin­ny być trak­to­wa­ne z dużą ostroż­no­ścią. War­to je jed­nak zapa­mię­tać, choć­by po to, by móc z nich roz­li­czać przy­szłych zwy­cięz­ców wybo­rów.

Póki co fawo­ry­tem do wygra­nia wybo­rów pre­zy­denc­kich raczej jest urzę­du­ją­ca pre­zy­dent Sabi­na Nowo­siel­ska. W przy­szłej kaden­cji spo­ro miej­sca chce poświę­cić tema­tom zdro­wia i opie­ki spo­łecz­nej. Cho­dzi przede wszyst­kim o roz­sze­rze­nie spec­trum bez­płat­nych badań pro­fi­lak­tycz­nych. Tłu­ma­czy, że wła­śnie one pozwa­la­ją w wie­lu przy­pad­kach pod­jąć decy­zję o lecze­niu nowo zdia­gno­zo­wa­nych, skom­pli­ko­wa­nych scho­rzeń i to na eta­pie, któ­ry daje duże szan­se na powo­dze­nie owe­go lecze­nia. Jed­nym z prio­ry­te­tów przy­szłej kaden­cji jest rów­nież zakoń­cze­nie budo­wy hospi­cjum, któ­re powsta­je na osie­dlu Kłod­ni­ca. Spo­ro miej­sca w pro­gra­mie wybor­czym ubie­ga­ją­cej się o reelek­cję pre­zy­dent zaj­mu­je rów­nież oświa­ta. Cho­dzi przede wszyst­kim o popra­wę jako­ści edu­ka­cji i pozio­mu kształ­ce­nia naszych dzie­ci. Pla­no­wa­ne są rów­nież inwe­sty­cje w infra­struk­tu­rę szkol­ną.

Jed­nym z klu­czo­wych wyzwań samo­rzą­du na pięć kolej­nych lat (tyle będzie trwa­ła kaden­cja po zno­we­li­zo­wa­niu kodek­su wybor­cze­go) będą jed­nak kwe­stie popra­wy jako­ści powie­trza. . Cho­dzi przede wszyst­kim o zwięk­sze­nie dopłat przy wymia­nie pie­ców na eko­lo­gicz­ne. Ponad­to pla­no­wa­na jest dal­sza roz­bu­do­wa sys­te­mu inte­li­gent­ne­go oświe­tle­nia oraz wyko­rzy­sta­nie ener­gii solar­nej do ogrze­wa­nia budyn­ków uży­tecz­no­ści publicz­nej. Zaawan­so­wa­ny jest tak­że pro­jekt wyko­rzy­sta­nia drzew wytwa­rza­ją­cych tlen, oraz krze­wów pochła­nia­ją­cych pyły w cen­trach mia­sta. Według Sabi­ny Nowo­siel­skiej prio­ry­te­tem w dzie­dzi­nie eko­lo­gii będzie rów­nież two­rze­nie jak naj­więk­szej ilo­ści zie­lo­nych skwe­rów i dba­łość o par­ki miej­skie. Z tym w poprzed­nich latach, poprze­dza­ją­cych kaden­cję urzę­du­ją­cej pre­zy­dent, bywa­ło róż­nie. Szcze­gól­nie doty­czy to par­ku w Bla­chow­ni, któ­ry po wie­lu latach musi być kom­plek­so­wo rewi­ta­li­zo­wa­ny.

Kolej­nym z prio­ry­te­tów dla urzę­du­ją­cej pre­zy­dent jest budow­nic­two miesz­ka­nio­we. Pla­no­wa­na jest budo­wa miesz­kań komu­nal­nych, któ­re pomo­gą wie­lu mło­dym rodzi­nom w uzy­ska­niu klu­cza do wyma­rzo­ne­go „M”. Sabi­na Nowo­siel­ska dekla­ru­je rów­nież pod­ję­cie roz­mów w zakre­sie part­ner­stwa w zago­spo­da­ro­wa­niu czę­ści tere­nu po byłej jed­no­st­ce woj­sko­wej w Koź­lu.  Na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­je budo­wa prze­ci­sku pod wia­duk­tem w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. W har­mo­no­gra­mie inwe­sty­cji na kolej­ną kaden­cję są rów­nież dal­sze remon­ty dróg, chod­ni­ków, skwe­rów, kolej­ne kilo­me­try ście­żek rowe­ro­wych oraz stop­nio­we prze­ję­cia dróg od innych niż Gmi­na wła­ści­cie­li. W roz­po­czę­tej kam­pa­nii wybor­czej nie zabrak­nie zagad­nień zwią­za­nych z kwe­stią sze­ro­ko rozu­mia­ne­go bez­pie­czeń­stwa. Mowa m. in. o zabez­pie­cze­niu prze­ciw­po­wo­dzio­wym Kędzie­rzy­na-Koź­la (już jest pozwo­le­nie na budo­wę wału prze­ciw­po­wo­dzio­we­go na poto­ku Line­ta), a tak­że dal­sza roz­bu­do­wa moni­to­rin­gu miej­skie­go .

Andrzej Chrza­now­ski z PIS zade­kla­ro­wał, że po wygra­niu wybo­rów, co roku powsta­nie w mie­ście jeden blok miesz­kal­ny. Ma to jego zda­niem zatrzy­mać mło­dych ludzi.- Mło­dzi nie chcą miesz­kać w sta­rych budyn­kach, w sta­rych miesz­ka­niach, któ­re czę­sto są zawil­got­nia­łe. Dla­te­go chce­my budo­wać nowe blo­ki. Ale żeby to było solid­nie wyko­na­ne, to trze­ba budo­wać bez pośpie­chu, jeden blok rocz­nie. To uczci­wa i moż­li­wa do zre­ali­zo­wa­nia pro­po­zy­cja – zapo­wia­dał na jed­nej z kon­fe­ren­cji pra­so­wych Andrzej Chrza­now­ski. Kan­dy­dat na nowe­go pre­zy­den­ta ma też kil­ka pomy­słów na wal­kę z ben­ze­nem. Kry­ty­ku­je dzia­ła­nia obec­ne­go samo­rzą­du w nie­któ­rych kwe­stiach, takich jak moni­to­ring miej­ski czy opie­ka nad zie­le­nią miej­ską.

Z kolei Marek Pia­sec­ki chce się sku­pić przede wszyst­kim na popra­wie jako­ści powie­trza w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. – Trze­ba wresz­cie wska­zać tru­ci­cie­la, któ­ry emi­tu­je tru­ją­cy ben­zen – mówi przed­się­bior­ca z Kędzie­rzy­na-Koź­la. Już od wie­lu tygo­dni w inter­ne­cie wska­zy­wał on na nie­bez­piecz­ne skut­ki tak zwa­nych „pików”, czy­li krót­ko­trwa­łych wzro­stów pozio­mu zanie­czysz­cze­nia ben­ze­nem.

Ponad­to Pia­sec­ki mówił m.in. o dar­mo­wej komu­ni­ka­cji w mie­ście, obni­że­niu podat­ków dla lokal­nych przed­się­bior­ców, tanich miesz­ka­niach i dział­kach budow­la­nych dla mło­dych. Jed­ną z naj­cie­kaw­szych pro­po­zy­cji była budo­wa cen­trum roz­ryw­ki dla miesz­kań­ców Kędzie­rzy­na-Koź­la.

Andrzej Mazur z SLD-Lewi­ca Razem pro­po­nu­je zli­kwi­do­wa­nie opłat za par­kin­gi i komu­ni­ka­cję miej­ską, a tak­że dota­cje do innych opłat komu­nal­nych. Zapew­nia, że jeśli wygra wybo­ry, wów­czas miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la będą dużo mniej pła­ci­li za wodę. W kam­pa­nii wybor­czej mówił rów­nież o bez­płat­nych posił­kach dla uczniów oraz wypła­cie rekom­pen­sat dla przed­się­bior­ców, któ­rzy ponie­śli stra­ty w wyni­ki remon­tów ulic.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting