Są trzy kolejne przypadki zakażenia koronawirusem w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Dwie oso­by tra­fi­ły do szpi­ta­la mono­pro­fi­lo­we­go w Koź­lu, a jed­na prze­by­wa w kwa­ran­tan­nie domo­wej.

Pierw­sza to kobie­ta w śred­nim wie­ku. Prze­by­wa na kwa­ran­tan­nie, jej stan jest dobry. Dru­gi przy­pa­dek to miesz­kan­ka powia­tu w sile wie­ku. Prze­by­wa w szpi­ta­lu mono­pro­fi­lo­wym w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu. Trze­ci to kobie­ta w śred­nim wie­ku z powia­tu kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go, rów­nież prze­by­wa w szpi­ta­lu przy uli­cy Roose­vel­ta.

W sumie w ponie­dzia­łek potwier­dzo­no pięć kolej­nych przy­pad­ków zaka­że­nia w naszym woje­wódz­twie. Dwa pozo­sta­łe pocho­dzą z powia­tu opol­skie­go. W sumie na Opolsz­czyź­nie jest już zaka­żo­nych 19 osób. Naj­wię­cej z nich — 7 — pocho­dzi z powia­tu kędzie­rzyń­skie­go.

Wczo­raj (nie­dzie­la) wykry­to u nas dwa przy­pad­ki. Pierw­szy to męż­czy­zna w śred­nim wie­ku z pow. kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go. Pacjent jest w sta­nie dobrym, nie wyma­ga hospi­ta­li­za­cji. Miał kon­takt z oso­bą zaka­żo­ną Covid-19.Przebywa na kwa­ran­tan­nie domo­wej.

Kolej­ny to kobie­ta w śred­nim wie­ku z pow. kędzie­rzyń­sko-koziel­skie­go. Kobie­ta jest w sta­nie dobrym, nie wyma­ga hospi­ta­li­za­cji. Mia­ła kon­takt z oso­bą zaka­żo­ną Covid-19. Tak­że prze­by­wa na kwa­ran­tan­nie domo­wej.

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting