Tarcza antykryzysowa” dla przedsiębiorców z Kędzierzyna-Koźla

Pre­zy­dent Kędzie­rzy­na-Koź­la pod­ję­ła ini­cja­ty­wę, któ­ra ma wspo­móc mały i śred­ni biz­nes z nasze­go mia­sta.

Coraz więk­sza licz­ba przed­się­bior­ców dzia­ła­ją­cych na tere­nie naszej gmi­ny ma pro­ble­my z pro­wa­dze­niem dzia­łal­no­ści i utrzy­ma­niem płyn­no­ści finan­so­wej. Doty­czy to wła­ści­cie­li skle­pów, zakła­dów usłu­go­wych i małych firm. Wie­lu z nich nie odno­to­wu­je przy­cho­dów i jed­no­cze­śnie ma pro­ble­my z ogra­ni­cze­niem kosz­tów.

To wła­śnie dla nich pre­zy­dent mia­sta Sabi­na Nowo­siel­ska przy­go­to­wa­ła swo­istą “tar­czę anty­kry­zy­so­wą”. Spe­cjal­ne prze­pi­sy mają pozwo­lić im prze­trwać w tych wyjąt­ko­wo trud­nych cza­sach.

- Decy­zją pre­zy­dent Sabi­ny Nowo­siel­skiej fir­my z Kędzie­rzy­na-Koź­la będą mogły sko­rzy­stać z ulg w spła­cie zobo­wią­zań podat­ko­wych oraz zobo­wią­zań cywil­no­praw­nych wobec gmi­ny — poin­for­mo­wał Piotr Pęka­la, rzecz­nik pra­so­wy pre­zy­den­ta mia­sta. — Cho­dzi o moż­li­wość zło­że­nia wnio­sku o zmniej­sze­nie, odro­cze­nie, roz­ło­że­nie na raty czyn­szów za loka­le wynaj­mo­wa­ne od gmi­ny lub umo­rze­nie zale­gło­ści z tego tytu­łu, moż­li­wość zło­że­nia wnio­sku o odro­cze­nie, roz­ło­że­nie na raty lub umo­rze­nie zale­gło­ści doty­czą­cych podat­ków od nie­ru­cho­mo­ści oraz nie­na­li­cza­nie czyn­szów za sto­iska prze­my­sło­we w hali „Man­ha­tan”.

Decy­zje te mają mieć jed­nak cha­rak­ter indy­wi­du­al­ny. Ozna­cza to, że nie każ­da fir­ma “z urzę­du” otrzy­ma wspar­cie mia­sta. Wie­le będzie zale­ża­ło od sytu­acji w jakiej się zna­la­zła, a tak­że poten­cjal­nych strat jakie mogła­by przy­nieść w naj­bliż­szej przy­szło­ści.

Szcze­gó­ły moż­na zna­leźć w tym doku­men­cie: http://www.kedzierzynkozle.pl/sites/default/files/informacja-o-mozliwosciach-ubiegania-sie-przez-przedsiebiorcow-z-terenu-kk-o-ulgi-w-splacie-zobowiazan-podatkowych-w-zwiazku-z-covid-19.pdf

REKLAMAProtection Plugin made by Web Hosting