Rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego

W tym roku zwięk­szo­no pule do 1,6 milio­na zło­tych.

Zain­te­re­so­wa­nie budże­tem oby­wa­tel­skim rośnie z roku na rok. Miesz­kań­cy wyty­ka­ją co praw­da nie­któ­re wady samej kon­struk­cji budże­tu, ale pod­kre­śla­ją, że dobrze, iż w ogó­le jest.

- Miesz­kań­cy Kędzie­rzy­na-Koź­la mogą zgła­szać pro­po­zy­cje zadań, któ­re zosta­ną zre­ali­zo­wa­ne z budże­tu oby­wa­tel­skie­go — poin­for­mo­wał Jaro­sław Jur­kow­ski, rzecz­nik pre­zy­den­ta Kędzie­rzy­na-Koź­la. — Tym razem mają do roz­dy­spo­no­wa­nia ponad 1,6 mln zło­tych. Zada­nia moż­na zgło­sić oso­bi­ście w sie­dzi­bie rad osie­dli lub za pośred­nic­twem stro­ny www.budzetobywatelski.kedzierzynkozle.pl.

Może to zro­bić m.in. każ­dy miesz­ka­niec osie­dla posia­da­ją­cy zdol­ność do skła­da­nia oświad­czeń woli i orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we. Każ­dy z pod­mio­tów może zapro­po­no­wać tyl­ko jed­no zada­nie. Ter­min zgła­sza­nia pro­po­zy­cji upły­wa 30 stycz­nia.

- Po raz dru­gi zada­nia moż­na zgła­szać bez wycho­dze­nia z domu — pod­kre­śla Jur­kow­ski. — Wystar­czy odwie­dzić stro­nę www.budzetobywatelski.kedzierzynkozle.pl. i wypeł­nić for­mu­larz. Jeśli ktoś nie jest prze­ko­na­ny do inter­ne­tu, swój wnio­sek może zło­żyć tak­że w for­mie pisem­nej i dostar­czyć go oso­bi­ście lub pocz­tą do sie­dzi­by rady osie­dla.

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting