Miasto kontra kupcy. Spór o to, gdzie przenieść targowiska z ul. Damrota

Loka­li­za­cja zapro­po­no­wa­na przez MZBK nie podo­ba się han­dlow­com.

W tym roku tar­go­wi­sko na uli­cy Dam­ro­ta w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu ma być prze­bu­do­wa­ne. Na kil­ka mie­się­cy kup­cy będą musie­li się prze­nieść w inne miej­sce. Miej­ski Zarząd Budyn­ków Komu­nal­nych roz­wa­żał kil­ka loka­li­za­cji i wybrał plac przy uli­cy Stal­ma­cha.

- Wybie­ra­jąc zastęp­cze miej­sce zjeź­dzi­łem całe mia­sto i roz­ma­wia­łem z moimi współ­pra­cow­ni­ka­mi. Bra­li­śmy pod uwa­gę jego dostęp­ność, pod­łą­cze­nie do mediów oraz ilość miej­sca zarów­no dla han­dlow­ców jak i par­kin­gów dla kupu­ją­cych. Teren przy ul. Stal­ma­cha oka­zał się naj­lep­szy – tłu­ma­czy Sta­ni­sław Węgrzyn.

Plac leży nie dalej niż 500 m od obec­ne­go tar­go­wi­ska i jest prze­stron­ny. Zda­niem kup­ców, nie jest to jed­nak naj­lep­sza loka­li­za­cja.

- To jest złe miej­sce. Przede wszyst­kim stra­ci­my wie­lu klien­tów — pod­kre­śla­ją kup­cy, któ­rzy spo­tka­li się w tej spra­wie z przed­sta­wi­cie­la­mi władz mia­sta.

Według nich tar­go­wi­sko powin­no zostać prze­nie­sio­na na plac przed dwor­cem PKP. Na to jed­nak mia­sto nie wyra­ża zgo­dy.

Dla­te­go dyrek­tor MZBK oraz han­dlow­cy umó­wi­li się na wspól­ny objazd mia­sta w celu zna­le­zie­nia inne­go miej­sca na tym­cza­so­we tar­go­wi­sko.

fot. UM Kędzie­rzyn-Koź­le

REKLAMADodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protection Plugin made by Web Hosting